WAŻNE!

XXIX Sesja - 23.II.2017 r.

Uchwała Nr XXIX/185/2017 z dnia ­­­­­­­­23 lutego 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

U C H W A Ł A  NR XXIX/185/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia ­­­­­­­­ 23 lutego 2017 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

 

          Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003, Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

        § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Nr XXIX/185/2017

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KRZYKOSY

NA ROK 2017

1.     Kontrola działalności oczyszczalni ścieków.

2.     Kontrola działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy

3.     Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok

4.     Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium

5.     Kontrola wydatków na ochronę przeciwpożarową.

6.     Wykonanie budżetu gmina za I półrocze 2017 roku

7.     Kontrola naliczania podatków od nieruchomości.

8.     Kontrola kosztów eksploatacji sprzętu będącego własnością gminy

9.     Analiza gospodarki wodno - ściekowej.

10. Budżet Gminnego  Ośrodka Kultury

11. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

Ponadto Komisja będzie realizować wszystkie inne tematy zlecone przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXIX/185/2017 z dnia ­­­­­­­­23 lutego 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

U C H W A Ł A  NR XXIX/185/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia ­­­­­­­­ 23 lutego 2017 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

 

          Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003, Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

        § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Nr XXIX/185/2017

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KRZYKOSY

NA ROK 2017

1.     Kontrola działalności oczyszczalni ścieków.

2.     Kontrola działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy

3.     Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok

4.     Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium

5.     Kontrola wydatków na ochronę przeciwpożarową.

6.     Wykonanie budżetu gmina za I półrocze 2017 roku

7.     Kontrola naliczania podatków od nieruchomości.

8.     Kontrola kosztów eksploatacji sprzętu będącego własnością gminy

9.     Analiza gospodarki wodno - ściekowej.

10. Budżet Gminnego  Ośrodka Kultury

11. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

Ponadto Komisja będzie realizować wszystkie inne tematy zlecone przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając