WAŻNE!

XXIX Sesja - 23.II.2017 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXIX/185/2017 z dnia ­­­­­­­­23 lutego 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

U C H W A Ł A  NR XXIX/185/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia ­­­­­­­­ 23 lutego 2017 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

 

          Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003, Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

        § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Nr XXIX/185/2017

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KRZYKOSY

NA ROK 2017

1.     Kontrola działalności oczyszczalni ścieków.

2.     Kontrola działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy

3.     Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok

4.     Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium

5.     Kontrola wydatków na ochronę przeciwpożarową.

6.     Wykonanie budżetu gmina za I półrocze 2017 roku

7.     Kontrola naliczania podatków od nieruchomości.

8.     Kontrola kosztów eksploatacji sprzętu będącego własnością gminy

9.     Analiza gospodarki wodno - ściekowej.

10. Budżet Gminnego  Ośrodka Kultury

11. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

Ponadto Komisja będzie realizować wszystkie inne tematy zlecone przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/184/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXIX/184/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2.     Zmiana Studium dotyczy terenów, obejmujących działki gruntu lub ich części, które wskazano na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały o numerach od 1 do 14.

3.     Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium w częściach zgodnie z załącznikami o których mowa w §1 ust .2.

§ 2

Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/183/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studi

UCHWAŁA NR XXIX/183/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W Uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dodaje się:

1)     w §1, ust. 2 - pkt. 13 o brzmieniu: „13) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerach ewidencyjnych 36 i 160/2 "

2)     w §1, ust. 2 - pkt. 14 o brzmieniu: „14) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerach ewidencyjnych 172, 173, 175, 176, 177/1, 180 i 181"

3)     w §1, ust. 2 - pkt. 15 o brzmieniu: „15) w obrębie geodezyjnym Pięczkowo - o numerze ewidencyjnym 669."

4)     w §1, ust. 2 - pkt. 16 o brzmieniu: „16) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 34 "

  1. Do uchwały, której dotyczy zmiana, dodaje się cztery kolejne załączniki, na których wskazano granice terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 4; załączniki te są integralną częścią niniejszej uchwały.
  2. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1, ust. 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/182/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXIX/182/2017
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 23 lutego 2017 roku
 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

   § 1.      

1.     Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium".

2.     Zmiana Studium dotyczy  terenów:

1)     działek o numerach ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/1, 68/2, 68/3 w obrębie Młodzikowo oznaczonych jako zm. 3a;

2)     działki o numerze ewidencyjnym 47/4 w obrębie Młodzikowo oznaczonej jako zm. 3b;

3)     działki o numerze ewidencyjnym 104/2 w obrębie Młodzikowo oznaczonej jako zm. 3c;

4)     działek o numerach ewidencyjnych 43/15, 43/16, 43/17 w obrębie Młodzikowo oznaczonych jako zm. 3d;

5)     części działki o numerze ewidencyjnym 96/1 w obrębie Solec oznaczonej jako zm. 3e;

6)     działek o numerach ewidencyjnych 223/1, 223/2. 223/3, 223/4, 223/5 w obrębie Miąskowo oznaczonych jako zm. 3f;

7)     części działki o numerze ewidencyjnym 204/10 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3g;

8)     działek o numerach ewidencyjnych 218/1, 218/2, 218/4, 218/5, 202/1, 202/2, 200/6 w obrębie Miąskowo oznaczonych jako zm. 3h;

9)     działki o numerze ewidencyjnym 227/2 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3i;

10) działki o numerze ewidencyjnym 46 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3j;

11) działek o numerach ewidencyjnych 790 i 791 w obrębie Pięczkowo oznaczonych jako zm. 3k;

12) działki o numerze ewidencyjnym 12 w obrębie Pięczkowo oznaczona jako zm. 3l.

 

   § 2.      

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania",

b)     część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego";

3)     załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

   § 3.      

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

   § 4.      

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/181/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

UCHWAŁA Nr XXIX/181/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

               Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica LAWENDOWA - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Murzynowo Leśne, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 109/1 i 106/6.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/180/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

UCHWAŁA Nr XXIX/180/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

               Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę ulica POGODNA - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 641/10, biegnącej od ulicy Słonecznej w kierunku północnym.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/179/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

   UCHWAŁA Nr XXIX/179/2017
  RADY GMINY KRZYKOSY
   z dnia 23 lutego 2017 roku
   

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

  Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXIX/178/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 37.529.888,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.189.774,73

- dochody majątkowe w kwocie 8.340.113,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.401.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 7.667.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 41.529.888,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 25.841.163,70

 - wydatki majątkowe w kwocie 15.688.724,30 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 8.401.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 13.882.824,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

 „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.973.099,45

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 179.586,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

4)     § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§ 13. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 189.300,00

 2) celowe w wysokości 78.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 78.000,00 zł."

 

5)     § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając