XXVI Sesja - 25.XI.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXVI/166/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA XXVI/166/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 listopada 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki 226/5 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022414/7 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Sulęcinek - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/165/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA XXVI/165/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 listopada 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki 428 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022417/8 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Pięczkowo - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/164/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXVI/164/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 listopada 2016 roku

   

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się na rok 2017 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", stanowiący załącznik do uchwały.

           

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie  z  dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/163/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/163/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 listopada 2016 roku

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

  

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz.487 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016, poz.446 ze zmianami ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/162/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXVI/162/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 listopada 2016r.

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/113/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/117/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/136/2016 z dnia 9 września 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/152/2016 z dnia 27 października 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/161/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXVI/161/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/151/2016 z dnia 27 października 2016r

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.426.654,24

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.722.578,66

- dochody majątkowe w kwocie 704.075,58 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.284.086,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 28.916.654,24

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 24.452.240,24

 - wydatki majątkowe w kwocie 4.464.414,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 7.284.086,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 821.630,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 797.294,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 77.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając