WAŻNE!

XXX Sesja - 30.III.2017 r.

Uchwała Nr XXX/188/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jes

UCHWAŁA NR XXX/188/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzykosy, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1) oboje rodziców lub opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt.

2) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w obecnym roku szkolnym do przedszkola lub szkoły, do którego zostanie złożony wniosek - 3 pkt.

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

 § 2. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1)     kandydat mieszka na terenie Gminy Krzykosy - 5 pkt;

2)     rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której składany jest wniosek - 3 pkt;

3)     jeden z rodziców kandydata posiada zatrudnienie u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły, do której jest składany wniosek - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXX/190/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XXX/190/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2017 poz. 328/ uchwala się, co następuje:

 

 § 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w myśl której cena za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy wynosi netto 2,57 zł za jeden m3 wody plus 8% podatku VAT.

 § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w myśl której:

 

1) cena za 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wynosi 5,09 zł netto plus 8%podatek VAT.

 

2) cena za odbiór 1m3 ścieków dowiezionych do gminnej oczyszczalni wynosi 3,26 zł netto plus 8% podatek VAT.

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 § 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

 § 5.1. Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od 1 maja 2017 roku.

 2. Z dniem wejścia w życie taryf przestają obowiązywać taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/189/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

UCHWAŁA NR XXX/189/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t. ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

 

§1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowiący załącznik do uchwały

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/188/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jes

UCHWAŁA NR XXX/188/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzykosy, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1) oboje rodziców lub opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt.

2) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w obecnym roku szkolnym do przedszkola lub szkoły, do którego zostanie złożony wniosek - 3 pkt.

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

 § 2. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1)     kandydat mieszka na terenie Gminy Krzykosy - 5 pkt;

2)     rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której składany jest wniosek - 3 pkt;

3)     jeden z rodziców kandydata posiada zatrudnienie u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły, do której jest składany wniosek - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/187/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXX/187/2017

Rady Gminy Krzykosy

 z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa:

1)   plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)   plan sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzykosy na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

 

§ 2. Publiczne Gimnazjum w Krzykosach wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 39 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzykosach, z siedzibą w Krzykosach ul. Główna 39 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Krzykosach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 3. Publiczne Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Sulęcinku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku z siedzibą w Sulęcinku, ul. Szkolna 26 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku, z siedzibą w Sulęcinku, ul. Szkolna 26 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Sulęcinku zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 4. Publiczne Gimnazjum w Pięczkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie z siedzibą w Pięczkowie, ul. Szkolna 5 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie, z siedzibą w Pięczkowie, ul. Szkolna 5 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Pięczkowie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 5. Ze względów organizacyjnych:

1) W Szkole Podstawowej w Sulęcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie nie zostaną zorganizowane oddziały klas VII i VIII. Uczniom tych klas wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzykosach.

2) W Szkole Podstawowej w Murzynowie Leśnym wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym nie zostaną zorganizowane oddziały klas VII i VIII. Uczniom tych klas wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sulęcinku.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXX/186/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 37.774.243,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.434.129,73

- dochody majątkowe w kwocie 8.340.113,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.402.054,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 7.667.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 41.774.243,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 25.985.518,70

 - wydatki majątkowe w kwocie 15.788.724,30 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 8.402.054,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 13.882.824,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

3)     § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§ 13. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 89.300,00

 2) celowe w wysokości 78.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 78.000,00 zł."

 

4)     § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając