WAŻNE!

XXX Sesja - 30.III.2017 r.

Uchwała Nr XXX/190/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XXX/190/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2017 poz. 328/ uchwala się, co następuje:

 

 § 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w myśl której cena za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy wynosi netto 2,57 zł za jeden m3 wody plus 8% podatku VAT.

 § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w myśl której:

 

1) cena za 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wynosi 5,09 zł netto plus 8%podatek VAT.

 

2) cena za odbiór 1m3 ścieków dowiezionych do gminnej oczyszczalni wynosi 3,26 zł netto plus 8% podatek VAT.

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 § 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

 § 5.1. Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od 1 maja 2017 roku.

 2. Z dniem wejścia w życie taryf przestają obowiązywać taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXX/190/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XXX/190/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2017 poz. 328/ uchwala się, co następuje:

 

 § 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w myśl której cena za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy wynosi netto 2,57 zł za jeden m3 wody plus 8% podatku VAT.

 § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w myśl której:

 

1) cena za 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wynosi 5,09 zł netto plus 8%podatek VAT.

 

2) cena za odbiór 1m3 ścieków dowiezionych do gminnej oczyszczalni wynosi 3,26 zł netto plus 8% podatek VAT.

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 § 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

 § 5.1. Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od 1 maja 2017 roku.

 2. Z dniem wejścia w życie taryf przestają obowiązywać taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając