WAŻNE!

XXX Sesja - 30.III.2017 r.

Uchwała Nr XXX/188/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jes

UCHWAŁA NR XXX/188/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzykosy, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1) oboje rodziców lub opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt.

2) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w obecnym roku szkolnym do przedszkola lub szkoły, do którego zostanie złożony wniosek - 3 pkt.

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

 § 2. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1)     kandydat mieszka na terenie Gminy Krzykosy - 5 pkt;

2)     rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której składany jest wniosek - 3 pkt;

3)     jeden z rodziców kandydata posiada zatrudnienie u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły, do której jest składany wniosek - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXX/188/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jes

UCHWAŁA NR XXX/188/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzykosy, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1) oboje rodziców lub opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt.

2) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w obecnym roku szkolnym do przedszkola lub szkoły, do którego zostanie złożony wniosek - 3 pkt.

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

 § 2. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wraz z liczbą przyznanych punktów:

1)     kandydat mieszka na terenie Gminy Krzykosy - 5 pkt;

2)     rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której składany jest wniosek - 3 pkt;

3)     jeden z rodziców kandydata posiada zatrudnienie u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły, do której jest składany wniosek - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając