XXXI Sesja - 27.IV.2017 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXI/198/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy

UCHWAŁA NR XXXI/198/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 736 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

   
§ 1. W Uchwale Nr XI/69/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2015r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 7168) ust. 1
w § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy uczestniczących w działaniu ratowniczym w wysokości 20,00 PLN za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/197/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy

Uchwała Nr XXXI/197/2017
Rady GmIny krzykosy

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 44 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Krzykosy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pięczkowie, obręb Pięczkowo, oznaczonej numerem działki 409 o powierzchni 0,0148 ha, wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00021551/2, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 stanowi fragment drogi dojazdowej do drogi gminnej o nazwie ul. Sportowa.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/196/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy

UCHWAŁA XXXI/196/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.    Wyraża się zgodę na zbycie na odrębną własność lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku położonym w Krzykosach przy ul. Głównej 2/4 na działce nr 523/6 o powierzchni 881 m², zapisanej w księdze wieczystej sądu Rejonowego
w Środzie Wlkp.  PO1D/00023284/3 na rzecz Gminy Krzykosy:

1)    lokal mieszkalny o powierzchni 43,25 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 10,78 m2,

2)    lokal mieszkalny o powierzchni 38,08 m2 wraz z częścią składową  pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 4,45 m2,

3)    lokal mieszkalny o powierzchni 47,07 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 13,18 m2,

4)    lokal mieszkalny o powierzchni 51,85 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 11,14 m2,

5)    lokal mieszkalny o powierzchni 89,88 m2 wraz z częścią składową  pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 19,03 m2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/195/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXI/195/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2016 rok 

 

          Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 mar5ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1.1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe  Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

          § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XXXI/194/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXI/194/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2016 rok

 

             Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ((Dz. U z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka  Kultury w Krzykosach za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

          § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/193/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2016 roku

UCHWAŁA NR XXXI/193/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Krzykosach w 2016 roku

 

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2016 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 Załączniki: 

Uchwała Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXI/192/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 38.112.960,73

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.772.847,46

- dochody majątkowe w kwocie 8.340.113,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.710.216,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 7.667.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 42.112.960,73

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 26.315.686,43

 - wydatki majątkowe w kwocie 15.797.274,30 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 8.710.216,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 13.882.824,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

3)      § 7 otrzymuje brzmienie:

 „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.920.859,45

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 179.586,55 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/191/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2016 roku

UCHWAŁA NR XXXI/191/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2016 roku

 

          Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2015, poz. 355 tekst jednolity)  i art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515. ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2016 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
 


Załączniki: