WAŻNE!

XXXIV Sesja - 7.VII.2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/209/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Sulęcinek

UCHWAŁA NR XXXIV/209/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 7 lipca 2017 roku 

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Sulęcinek

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zmianami) oraz § 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Sulęcinek uchwalonego uchwałą Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2013 roku (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 17, poz. 512), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa Sulęcinek.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy i sołectwie Sulęcinek.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXIV/209/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Sulęcinek

UCHWAŁA NR XXXIV/209/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 7 lipca 2017 roku 

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Sulęcinek

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zmianami) oraz § 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Sulęcinek uchwalonego uchwałą Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2013 roku (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 17, poz. 512), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa Sulęcinek.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy i sołectwie Sulęcinek.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając