XXXIX Sesja - 30.XI.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/235/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli

UCHWAŁA Nr XXXIX/235/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 listopada 2017 r.
 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.

Na podstawie art. 32 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli: 

 1. Przedszkole w Krzykosach - ul. Główna 8, 63-024 Krzykosy, Przedszkole w Solcu - Solec, ul. Główna 4, 63-024 Krzykosy, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach, 
 2. Przedszkole w Pięczkowie - ul. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-025 Witowo, Przedszkole w Witowie - Witowo nr 48, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie, 
 3. Przedszkole w Murzynówku - Murzynówko nr 3, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym, 
 4. Przedszkole w Sulęcinku - ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku, 
 5. Przedszkole w Sulęcinie - Sulęcin, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulęcinie.
   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/324/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając       

  


 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXXIX/235/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 listopada 2017 r.
 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649), nastąpić musi zmiana w sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli. W miejsce oddziałów przedszkolnych w Solcu i Witowie, powstaną przedszkola w Solcu i Witowie, wchodzące w skład zespołów szkół, odpowiednio w Krzykosach i Pięczkowie. Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając       

Lista wiadomości


Uchwała Nr XXXIX/235/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli

UCHWAŁA Nr XXXIX/235/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 listopada 2017 r.
 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.

Na podstawie art. 32 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli: 

 1. Przedszkole w Krzykosach - ul. Główna 8, 63-024 Krzykosy, Przedszkole w Solcu - Solec, ul. Główna 4, 63-024 Krzykosy, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach, 
 2. Przedszkole w Pięczkowie - ul. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-025 Witowo, Przedszkole w Witowie - Witowo nr 48, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie, 
 3. Przedszkole w Murzynówku - Murzynówko nr 3, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym, 
 4. Przedszkole w Sulęcinku - ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku, 
 5. Przedszkole w Sulęcinie - Sulęcin, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulęcinie.
   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/324/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając       

  


 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXXIX/235/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 listopada 2017 r.
 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649), nastąpić musi zmiana w sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli. W miejsce oddziałów przedszkolnych w Solcu i Witowie, powstaną przedszkola w Solcu i Witowie, wchodzące w skład zespołów szkół, odpowiednio w Krzykosach i Pięczkowie. Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając