WAŻNE!

XXXV Sesja - 29.VIII.2017 r.

Uchwała Nr XXXV/212/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA Nr XXXV/212/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 sierpnia 2017 roku 

 

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XI/85/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r. Nr 336, poz. 5724)

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXV/212/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA Nr XXXV/212/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 sierpnia 2017 roku 

 

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XI/85/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r. Nr 336, poz. 5724)

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając