WAŻNE!

XXXV Sesja - 29.VIII.2017 r.

Uchwała Nr XXXV/213/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXXV/213/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:

1) Pana Leszka Marciniaka - na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

2) Panią Irenę Gorzelańczyk-Ryś - na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

3) Pana Aleksandra Gabałę - na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

4) Panią Hannę Matuszewską - na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

5) Pan Krzysztofa Ambrożego - na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

6) Pana Feliksa Szmanię - na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,

7) Panią Czesławę Ziętą - na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,

8) Pana Pawła Grześkowiaka - na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

9) Panią Krystynę Lis - na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,

10) Pana Mateusza Ciołka - na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

11) Panią Alinę Nowak - na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,

12) Panią Annę Wojtkowiak - na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1) Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,

2) Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2015 r., poz. 1855.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXV/213/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXXV/213/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:

1) Pana Leszka Marciniaka - na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

2) Panią Irenę Gorzelańczyk-Ryś - na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

3) Pana Aleksandra Gabałę - na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

4) Panią Hannę Matuszewską - na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

5) Pan Krzysztofa Ambrożego - na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

6) Pana Feliksa Szmanię - na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,

7) Panią Czesławę Ziętą - na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,

8) Pana Pawła Grześkowiaka - na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

9) Panią Krystynę Lis - na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,

10) Pana Mateusza Ciołka - na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

11) Panią Alinę Nowak - na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,

12) Panią Annę Wojtkowiak - na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1) Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,

2) Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2015 r., poz. 1855.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając