WAŻNE!

XXXVIII Sesja - 30.X.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na teren

UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krzykosy na rok podatkowy 2018, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", z kwoty 52,49 za 1 dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na teren

UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krzykosy na rok podatkowy 2018, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", z kwoty 52,49 za 1 dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając