XXXVIII Sesja - 30.X.2017 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017 r.

 

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/228//2017

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 października 2017 r.

 

 

WIELOLETNI PROGRAM

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KRZYKOSY
NA LATA 2018 - 2022

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.Celem Programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Program z jednej strony identyfikuje problemy wystepujące na lokalnym rynku mieszkaniowym, a z drugiej strony ustala priorytety działań, co ułatwi dokonanie właściwego podziału środków przeznaczonych na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Gminie Krzykosy.

2. Program zawiera propozycje działań gminy w latach 2018 - 2022 zmierzające do realizacji zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, adekwatnie do potrzeb w tej dziedzinie z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy oraz działania nakierowane na poprawę stanu technicznego standardu istniejącego zasobu.

§ 2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy.

1.     Mieszkaniowy zasób Gminy Krzykosy stanowią lokale mieszkalne usytuowane w budynkach wg poniższej tabeli.

Wykaz budynków stanowiących własność mieszkaniowego zasobu gminy.

Tabela nr.1

L.p.

Adres budynku

Rodzaj lokalu

Powierzchnia lokali

Ilość lokali

% udział gminy we własności nieruchomości

1.

Krzykosy ul. Główna 2 i 4

Lokal mieszkalny

270,98

5

100%

2.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

Lokal mieszkalny

110,90

2

100%

3.

Krzykosy ul. Główna 10

Lokal mieszkalny

81,20

2

100%

4.

Solec ul. Główna 4

Lokal mieszkalny

81,40

1

100%

5.

Witowo 48

Lokal mieszkalny

168,69

3

100%

6.

Bogusławki 1

Lokal mieszkalny

225,78

5

100%

7.

Garby 27

Lokal gminny we wspólnotach mieszkaniowych

169,00

5

100%

2.     Struktura zasobu mieszkaniowego jest następująca.

Tabela nr 2.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ BUDYNKÓW

ILOŚĆ LOKALI

POWIERZCHNIA MIESZKALNA

( m2 )

Zasoby wiejskie

6

18

938,95

Zasoby wiejskie we wspólnotach mieszkaniowych

1

5

169,00

RAZEM

7

23

1 107,95

 

3.     Ogólna charakterystyka mieszkaniowego zasobu gminy.

Według stanu na koniec września 2017r. gmina Krzykosy jest właścicielem 6 budynków z 18 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 938,95m2.

We wspólnotach mieszkaniowych znajduje się 5 gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w 1 budynku.

4.     Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia się następująco:

Tabela nr 3.

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

JEDNO-

STKA MIARY

LATA

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Ilość budynków

Szt.

6

5

5

5

4

2.

Ilość lokali mieszkalnych

Szt.

18

13

13

13

11

3.

Powierzchnia lokali

m2

836,97

667,97

667,97

667,97

586,77

 Źródło: opracowanie własne.

Gmina Krzykosy nie posiada w zasobie mieszkaniowym lokali socjalnych i w kolejnych latach objętych programem nie przewiduje się ich budowy.

5.     Planuje się zmniejszanie lokali mieszkalnych poprzez sprzedaż lokali. Znajdujące się w mieszkaniowym zasobie Gminy lokale o niższym standardzie, po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców , będą przeznaczone na lokale socjalne. Nie przewiduje się poszerzenia zasobu poprzez budowę nowych mieszkań. Powiększenie zasobu mieszkaniowego może nastąpić w drodze komunalizacji mienia lub nieodpłatnego nabycia lokali od ich właścicieli w drodze darowizny.

6.     Priorytetem w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy Krzykosy jest nie dopuszczenie do pogorszenia stanu technicznego budynków, stopniowa modernizacja, kontrola bieżących potrzeb remontowych. Monitorowanie stanu technicznego budynków będzie dokonywane w oparciu o okresowe przeglądy techniczne sprawności obiektów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

7.     Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4.

L.p.

Adres budynku

Ściany konstru-kcyjne

Rodzaj pokrycia dachowego

Stan dachu

Rodzaj stropu

Stan stropu

Rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej

Stan stolarki okiennej i drzwiowej

Ogólny stan budynków i lokali

1.

Krzykosy ul. Główna 2 i 4

Cegła

dachówka

dosta- teczny

Belki- drewno/ beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dosta- teczny

2.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

Cegła

dachówka

dosta- teczny

Belki- drewno/ beton

dobry

PCV, drewno

dosta- teczny

dosta- teczny

3.

Krzykosy ul. Główna 10

Cegła

Beton, papa

dobry

Belki- drewno/ beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dobry

4.

Solec ul. Główna 4

Cegła

dachówka

dosta- teczny

Belki- drewno

dobry

Drewno

zły

dosta- teczny

5.

Witowo 48

Cegła

Blachoda-chówka

Bardzo dobry

Beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dobry

6.

Bogusławki 1

Cegła

Eternit

zły

Belki- drewno

dosta- teczny

PCV, drewno

dosta- teczny

zły

7.

Garby 27

Cegła

Blachoda-chówka

dobry

Beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dobry

     Źródło: opracowanie własne.

8.     Prognozowany stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy na lata 2018 - 2022.

Lp.

Położenie budynku

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

2.

Krzykosy ul. Główna 10

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

3.

Solec ul. Główna 4

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

4.

Witowo 48

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

5.

Bogusławki 1

zły

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

6.

Garby 27

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

§ 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji.

          Wykonane przeglądy techniczne mieszkaniowego zasobu gminy stanowią podstawę do wykonywania prac remontowych i napraw bieżących.

          Środki finansowe, które Gmina może przeznaczyć na remonty mieszkań komunalnych są ograniczone, a ich ilość jest niewystarczająca na pokycie w okresie objętym planem wszystkich prac remontowych. W plan remontowy wchodzą również naprawy. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na te cele. W latach 2018 - 2022 poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwaniem awarii planuje się wykonywanie głównie remontów zapewniających własciwe warunki mieszkaniowe najemców i ich bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnetrznych tj.:

- wymiana pokrycia dachowego,

- wzmocnienie stropów,

- wymiana okien,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- remont elewacji zewnętrznej.

Plan remontów wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali przedstawia się następująco.

Tabela nr 5.

L.p.

ADRES

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

-wymiana okien

-wymiana dachówek

 

 

-remont elewacji zewnętrznej

 

-malowanie elewacji

 

2.

Krzykosy ul. Główna 10

-wymiana drzewi zewnętrznych

 

 

 

 

-malowanie elewacji

 

3.

Solec ul. Główna 4

-wymiana dachówek

-wymaina instalacji elektrycznej

-wymiana okien

-wymiana okien

-remont elewacji zewnętrznej

 

-malowanie elewacji

 

-wymiana drzewi zewnętrznych

 

4.

Witowo 48

-wymiana okien

 

-wymiana drzewi zewnętrznych

-malowanie elewacji

 

5.

Bogusławki 1

-prace dekarskie: wymiana pokrycia dachowego

-wzmocnienie belek stropowych

-wymiana drzewi zewnętrznych

-wymiana okien

 

 

-wymaina instalacji elektrycznej

-malowanie elewacji

-remont elewacji zewnętrznej

-ocieplenie budynku

 

6.

Garby 27

 

-remont elewacji zewnętrznej

-malowanie elewacji

 

 

 

Żródło: szacunkowe koszty opracowane przez pracowników UG Krzykosy

§ 4. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2018 - 2022.

          W okresie objętym programem planuje się sprzedaż 7 lokali. Prognozowana sprzedaż lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

- w 2018 r. - 0 lokali

- w 2019 r. - 5 lokali

- w 2020 r. - 0 lokali

- w 2021 r. - 0 lokali

- w 2022r. - 2 lokale

§ 5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

1.     Politykaczynszowa Gminy Krzykosy ma na celu stopniową ekonomizację czynszów regulowanych do poziomu warunkującego pełne pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i remontów ( bez modernizacji ) zasobu mieszkaniowego gminy.

2.     Czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skłąd zasobu mieszkaniowego ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających stawkę. Stawka bazowa jest ustalana wg metody średniej stawki.

3.     Stawka czynszu najmu za lokale socjalne równa będzie połowie najniższej stawki czynszu obowiązującej w gminnym zasobie mieszkaniowym.

4.     Warunki obniżające wartość bazową stawki czynszu:

1)     Położenie budynku

- położenie budynku w poszczególnych wsiach nie wpływa na stawkę bazową czynszu

 2) Położenie lokalu w budynkach :

                    - lokal w suterenie -10%

 3) Wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i

 instalacje:

          - lokal bez C.O. -15%

          - lokal bez kanalizacji -15%

 - lokal bez instalacji wodociągowej -15%

 - lokal bez łazienki -15%

 4) Ogólny stan techniczny budynku:

                    - stan techniczny budynku określony jako zły -2%

           Maksymalna obniżka czynszu może wynosić 60%.

5.     Wójt Gminy Krzykosy ustalając stawki czynszu jest zobowiązany zapewnić Gminie Krzykosy jako właścicielowi nieruchomości, wystarczające wpływy środków finansowych, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali, nie mniejsze niż w roku 2017.

6.     Podwyższenie czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy może być dokonywane raz w roku.

7.     Zakłada się wprowadzenie podwyżki stawki czynszu w skali umożliwiającej stopniowe dochodzenie do czynszu wynoszącego w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

8.     Wynajmujący może podwyższyć wysokość czynszu, jeżeli w lokalu dokonano ulepszeń mających wpływ na wielkość stawki.

9.     W przypadku zmniejszenia wyposażenia technicznego lokalu z przyczyn leżących po stronie wynajmującego automatycznie stawka czynszu ulegnie obniżeniu stosownie do postanowień zawartych w § 7 ust.4.

10. Wynajmujący nie podwyższa stawki czynszu z tytułu ulepszenia wprowadzonego przez najemcę we własnym zakresie i na własny koszt, pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania zakresu prac. Okres zwolnienia z podwyższenia stawki czynszu zależny jest od wysokości kosztów poniesionych na ulepszenia, zaakceptowane przez wynajmującego lokal.

 

§ 6. Sposób i zasdy zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

1.     Zasób mieszkaniowy Gminy Krzykosy sklada się z budynków i lokali stanowiących wyłączną własność gminy.

2.     Zarząd budynkami i lokalami wchodzącymi w skłąd mieszkaniowego Zasobu Gminy Krzykosy wykonuje Wójt Gminy Krzykosy.

3.     W latach 2018 -2022 nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy.

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy polegać będzie na:

1)     Zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości

2)     Zapewnienie bezpieczeństwa uzytkowania i odpowiedniej eksploatacji nieruchomości , bieżące administrowanie nieruchomościami, naliczanie nalezności i ich windykacja.

§ 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

          Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej jest:

- czynsz z tytułu wynajmu za lokale mieszkaniowe ( tabela nr 6 )

Tabela nr 6.

L.p.

TREŚĆ

LATA

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Wpływy z czynszu

75.366,76

72.778,82

76.417,76

80.238,65

71.470,55

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowym źródłem finansowania mogą być dochody z czynszu i najmu za lokale użytkowe i środków z budżetu gminy przeznaczone na remonty budynku.

§ 8. Wysokość z wydatków w poszczególnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.

           Główną zasadą gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania programu będzie wprowadzenie równoważącej się struktury dochodów i wydatków.

1.     Planowane wydatki związane z utrzymaniem Mieszkaniowego Zasobu Gminy Krzykosy w okresie obowiązywania programu ( tabela nr 7 ).

Tabela nr 7.

L.p.

TREŚĆ

LATA

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

-

-

-

-

-

2.

Koszty bieżącej eksploatacji

41.366,76

38.778,82

42.417,76

46.238,65

37.470,55

3.

Koszty remontów lokali i budynków

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

4.

Koszty modernizacji lokali i budynków

-

-

-

-

-

5.

Wydatki inwestycyjne

-

-

-

-

-

Źródło: opracowanie własne.

2.     Priorytetowym celem planowanych remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom.

§ 9. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

1.     Głównym zadaniem polityki mieszkaniowej gminy jest tworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych infrastruktury technicznej, eliminowanie sytuacji ekstremalnych oraz takie modyfikowanie systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, aby otworzyć szanse rozwiązania tych problemów w możliwie najkrótszym czasie.

2.     W celu racjonalizacji gospodarki mieszkaniowej planuje się wzmożenie działań polegających na:

- windykacji zaległości czynszowych,

- obniżeniu kosztów eksploatacyjnych,

- ustaleniu czynszów mieszkalnych na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków oraz bieżących remontów

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonania zmiany lokali mieszkalnych dla zapewnienia racjonalnego wykorzystania Mieszkaniowego Zasobu Gminy.

 4. Nie przewiduje się możliwości zamiany lokali związanych z remontami budynków i lokali.

§ 10. Podsumowanie.

1.     Przedstawione w niniejszym opracowaniu polityka mieszkaniowa, będąca efektem wcześniejszych doświadczeń, stanowić ma podstawę do sformułowania szczegółowych kierunków działań Gminy Krzykosy w tym zakresie.

2.     Przewiduje się, że na bieżąco prowadzony będzie monitoring dotyczący spraw związanych z mieszkalnictwem, dający podstawy do przeprowadzenia koniecznych udoskonaleń.

3.     W przypadku istotnych zmian w zakresie uwarunkowań prawnych i sytuacji ekonomicznej będą wprowadzone modyfikacje Polityki Mieszkaniowej Gminy Krzykosy.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykos

UCHWAŁA Nr XXXVIII/227/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:

1) Pana Leszka Marciniaka - na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

2) Panią Irenę Gorzelańczyk-Ryś - na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

3) Pana Aleksandra Gabałę - na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

4) Panią Hannę Matuszewską - na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

5) Pan Krzysztofa Ambrożego - na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

6) Pana Feliksa Szmanię - na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,

7) Panią Czesławę Ziętą - na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,

8) Pana Pawła Grześkowiaka - na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

9) Panią Krystynę Lis - na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,

10) Pana Mateusza Ciołka - na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

11) Panią Alinę Nowak - na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,

12) Panią Annę Wojtkowiak - na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1) Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,

2) Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 1855).

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXXVIII/226/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków

transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

 

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: - 670,00zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: - 900,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: - 1060,00zł

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1020,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1120,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1260,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1370,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1020,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1120,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1260,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1370,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1480,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1580,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1120,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1370,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1480,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1800,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 1800,00

 

3)    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1090,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1220,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1440,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1070,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1220,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1480,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1720,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1720,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1370,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1580,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1820,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2620,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 2620,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1060,00zł

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1640,00

-        powyżej 36 ton - 1640,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1860,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2080,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2080,00

-        powyżej 36 ton - 2080,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1860,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2730,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 320,00

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 280,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 400,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 520,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 520,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 450,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 910,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1490,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1640,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 930,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1140,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 340,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 480,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 850,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 850,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 560,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1740,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 2080,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1320,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1860,00

 

10) od autobusów:

a)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej
niż 22 - 1060,00zł

 

b)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub wyższej niż 22 - 1180,00zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r., poz. 7889).

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/222/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017r.

                         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 160/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 163/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/210/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/220/2017 z dnia 26 września 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 173/2017 z dnia 29 września 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie         29.802.584,17

       z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                           28.523.162,84

-   dochody majątkowe w kwocie                                                        1.279.421,33 zł,

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.577.163,24 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między   jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 548.374,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,         

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie           30.246.584,17

      zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            27.611.206,82

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                         2.635.377,35 zł,

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

                1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

                odrębnymi  ustawami  w  wysokości 9.577.163,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

                2) wydatki na  realizację  zadań  realizowanych w  drodze  umów  lub  porozumień

                między   jednostkami   samorządu   terytorialnego   w   wysokości   287.622,00 zł,                 

               zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

   3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

   ust. 1 pkt  2   i  3  ufp   w   części   związanej   z   realizacją   zadań   w   wysokości         

   155.601,20 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 5.

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie  444.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”.

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.044.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                         2.010.099,45

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych                181.586,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

 

6)      § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla  poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              (-) Wiesław Zając

 



Załączniki:

 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na teren

UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krzykosy na rok podatkowy 2018, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", z kwoty 52,49 za 1 dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXVIII/224/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni,

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023, 1529, 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,56 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r. poz. 7888).

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVIII/223/2017 z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 października 2017r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXVIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/200/2017 z dnia 30 maja 2017r., Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/208/2017 z dnia 30 maja 2017r., Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/211/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r., Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/221/2017 z dnia 26 września 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2017-2029 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.”
2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

 



Załączniki: