Kadencja 2018 - 2023

Nr uchwałyData podjęciaTytuł uchwały (w sprawie)
   
I Sesja w dniu 20 listopada 2018 roku
I/1/2018 20.XI.2018 r. w sprawie sposobu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
I/2/2018 20.XI.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy
I/3/2018 20.XI.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy
I/4/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
I/5/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
I/6/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Finansowej
I/7/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii
I/8/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
     
II Sesja w dniu 27 listopada 2018 roku
II/9/2018 27.XI.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
II/10/2018 27.XI.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033
II/11/2018 27.XI.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej Nr 3671P Kijewo-Krzykosy
II/12/2018 27.XI.2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
II/13/2018 27.XI.2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
II/14/2018 27.XI.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/15/2018 27.XI.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy
II/16/2018 27.XI.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy
II/17/2018 27.XI.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
II/18/2018 27.XI.2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzykosy
II/19/2018 27.XI.2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 us
II/20/2018 27.XI.2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
II/21/2018 27.XI.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
II/22/2018 27.XI.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
II/23/2018 27.XI.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
     
III Sesja w dniu 20 grudnia 2018 roku
III/24/2018 20.XII.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
III/25/2018 20.XII.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033
III/26/2018 20.XII.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
III/27/2018 20.XII.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
III/28/2018 20.XII.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy
III/29/2018 20.XII.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w postaci zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego
III/30/2018 20.XII.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
III/31/2018 20.XII.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
III/32/2018 20.XII.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
III/33/2018 20.XII.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
III/34/2018 20.XII.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
     
IV Sesja w dniu 6 lutego 2019 roku
IV/35/2019 6.II.2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Krzykosy
IV/36/2019 6.II.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
IV/37/2019 6.II.2019 r. w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję
IV/38/2019 6.II.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
IV/39/2019 6.II.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
IV/40/2019 6.II.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pięczkowo
IV/41/2019 6.II.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
IV/42/2019 6.II.2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
IV/43/2019 6.II.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy
IV/44/2019 6.II.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości
IV/45/2019 6.II.2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
     
V Sesja w dniu 21 marca 2019 roku
V/46/2019 21.III.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
V/47/2019 21.III.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
V/48/2019 21.III.2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
V/49/2019 21.III.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy
V/50/2019 21.III.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy 
V/51/2019 21.III.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne
V/52/2019 21.III.2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
V/53/2019 21.III.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
V/54/2019 21.III.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy
V/55/2019 21.III.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
     
VI Sesja w dniu 7 maja 2019 roku
VI/56/2019 7.V.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2018 roku
VI/57/2019 7.V.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
VI/58/2019 7.V.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2018 rok
VI/59/2019 7.V.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2018 rok
VI/60/2019 7.V.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2018 rok
VI/61/2019 7.V.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy
VI/62/2019 7.V.2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
VI/63/2019 7.V.2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy
VI/64/2019 7.V.2019 r. w sprawie opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków
VI/65/2019 7.V.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy
VI/66/2019 7.V.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy
     
VII Sesja w dniu 13 czerwca 2019 roku
VII/67/2019 13.VI.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 
VII/68/2019 13.VI.2019 r.  
VII/69/2019 13.VI.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
VII/70/2019 13.VI.2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krzykosy oraz szczegółowych warunków jego funkc
VII/71/2019 13.VI.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania związanego z likwidacją azbestu
VII/72/2019 13.VI.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
VII/73/2019 13.VI.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
VII/74/2019 13.VI.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania
VII/75/2019 13.VI.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2018 rok
VII/76/2019 13.VI.2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok
VII/77/2019 13.VI.2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Pamięci pomordowanych mieszkańców Witowa w czasie II wojny światowej"
     
VIII Sesja w dniu 26 czerwca 2019 roku
VIII/78/2019 26.VI.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
VIII/79/2019 26.VI.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
     
IX Sesja w dniu 12 września 2019 roku
IX/80/2019 12.IX.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

IX/81/2019 12.IX.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2019-2028 
IX/82/2019 12.IX.2019 r.  
IX/83/2019 12.IX.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.