WAŻNE!

Kadencja 2018 - 2023

Nr uchwałyData podjęciaTytuł uchwały (w sprawie)
   
XL Sesja w dniu 12 lipca 2022 roku
XL/355/2022 12.VII.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XL/354/2022 12.VII.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
XL/353/2022 12.VII.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
     
XXXIX Sesja w dniu 24 czerwca 2022 roku
XXXIX/352/2022 24.VI.2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 rok
XXXIX/351/2022 24.VI.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok
XXXIX/350/2022 24.VI.2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania
XXXIX/349/2022 24.VI.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 czerwca 2022 r. na czynności Wójta Gminy Krzykosy
XXXIX/348/2022 24.VI.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XXXIX/347/2022 24.VI.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2022/2023
XXXIX/346/2022 24.VI.2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne
XXXIX/345/2022 24.VI.2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXIX/344/2022 24.VI.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
XXXIX/343/2022 24.VI.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
     
XXXVIII Sesja w dniu 20 maja 2022 roku
XXXVIII/342/2022 20.V.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku 
XXXVIII/341/2022 20.V.2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
XXXVIII/340/2022 20.V.2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
XXXVIII/339/2022 20.V.2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Krzykosy
XXXVIII/338/2022 20.V.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za rok 2021
XXXVIII/337/2022 20.V.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2021 rok
XXXVIII/336/2022 20.V.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2021 rok
XXXVIII/335/2022 20.V.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
XXXVIII/334/2022 20.V.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
     
XXXVII Sesja w dniu 29 kwietnia 2022 roku
XXXVII/333/2022 29.IV.2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy
XXXVII/332/2022 29.IV.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
 XXXVII/331/2022 29.IV.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XXXVII/330/2022 29.IV.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy
XXXVII/329/2022 29.IV.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy
XXXVII/328/2022 29.IV.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
XXXVII/327/2022 29.IV.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
XXXVII/326/2022 29.IV.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
     
XXXVI Sesja w dniu 22 marca 2022 roku
XXXVI/325/2022 22.III.2022 r.  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy
 XXXVI/324/2022 22.III.2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXVI/323/2022 22.III.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec
XXXVI/322/2022 22.III.2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzykosy na lata 2022-2025
XXXVI/321/2022 22.III.2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
XXXVI/320/2022 22.III.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
XXXVI/319/2022 22.III.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
     
XXXV Sesja w dniu 25 lutego 2022 roku
XXXV/318/2022 25.II.2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XXXV/317/2022 25.II.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Krzykosy przysługują diety
XXXV/316/2022 25.II.2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
XXXV/315/2022 25.II.2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
XXXV/314/2022 25.II.2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego, który otrzymuje strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Krzykosy uczestniczący w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szk
XXXV/313/2022 25.II.2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
XXXV/312/2022 25.II.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
XXXV/311/2022 25.II.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
XXXV/310/2022 25.II.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2021 roku
     
XXXIV Sesja w dniu 18 stycznia 2022 roku
XXXIV/309/2022 18.I.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy
XXXIV/308/2022 18.I.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krzykosy, Baba, Witowo, Wiktorowo dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Baba i Wiktorowo z części wsi na przysiółek.
     
XXXIII Sesja w dniu 28 grudnia 2021 roku
XXXIII/307/2021 28.XII.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
XXXIII/306/2021 28.XII.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
XXXIII/305/2021 28.XII.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
XXXIII/301/2021 28.XII.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2021-2030
XXXIII/300/2021 28.XII.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
     
XXXII Sesja w dniu 25 listopada 2021 roku
XXXII/299/2021 25.XI.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy
XXXII/298/2021 25.XI.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XXXII/297/2021 25.XI.2021 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
XXXII/296/2021  25.XI.2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzykosy
XXXII/295/2021  25.XI.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
XXXII/294/2021  25.XI.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2022-2024
XXXII/293/2021  25.XI.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzykosy na 2022 rok
XXXII/292/2021  25.XI.2021 r. w sprawie zmiany określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy
XXXII/291/2021  25.XI.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXII/290/2021 25.XI.2021 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Krzykosy przysługują diety
XXXII/289/2021 25.XI.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030
XXXII/288/2021 25.XI.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
     
XXXI Sesja w dniu 9 listopada 2021 roku
 XXXI/287/2021 9.XI.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Gminę Krzykosy
     
XXX Sesja w dniu 28 października 2021 roku
XXX/286/2021 28.X.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy
XXX/285/2021 28.X.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXX/284/2021 28.X.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo
XXX/283/2021 28.X.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy
XXX/282/2021 28.X.2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne
XXX/281/2021 28.X.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Gminę Krzykosy
XXX/280/2021 28.X.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy
XXX/278/2021 28.X.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
     
XXIX Sesja w dniu 21 września  2021 roku
XXIX/277/2021 21.IX.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
XXIX/276/2021 21.IX.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XXIX/275/2021 21.IX.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XXIX/274/2021 21.IX.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XXIX/273/2021 21.IX.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XXIX/272/2021 21.IX.2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne
XXIX/271/2021 21.IX.2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne
XXIX/270/2021 21.IX.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii
XXIX/269/2021 21.IX.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
XXIX/268/2021 21.IX.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030
XXIX/267/2021 21.IX.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
     
XXVIII Sesja w dniu 12 sierpnia 2021 roku
XXVIII/266/2021 12.VIII.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo
XXVIII/265/2021 12.VIII.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 302/1, 302/2 i 302/3, położonych w Pięczkowie
XXVIII/264/2021 12.VIII.2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
     
XXVII Sesja w dniu 25 czerwca 2021 roku
XXVII/263/2021 25.VI.2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok
XXVII/262/2021 25.VI.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2020 rok
XXVII/261/2021 25.VI.2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania
     
XXVI Sesja w dniu 22 czerwca 2021 roku
XXVI/260/2021
22.VI.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu dotychczasowemu dzierżawcy
XXVI/259/2021
22.VI.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy odpłatną służebnością przesyłu
XXVI/258/2021
22.VI.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku
XXVI/257/2021 22.VI.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku
XXVI/256/2021 22.VI.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
XXVI/255/2021 22.VI.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
XXVI/254/2021 22.VI.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści 
XXVI/253/2021 22.VI.2021 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXVI/252/2021 22.VI.2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Gminę Krzykosy
XXVI/251/2021 22.VI.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy
XXVI/250/2021 22.VI.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030 
XXVI/249/2021 22.VI.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
     
XXV Sesja w dniu 27 maja 2021 roku
XXV/248/2021 27.V.2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
XXV/247/2021
27.V.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
XXV/246/2021
27.V.2021 r. w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
XXV/245/2021
27.V.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy 
XXV/244/2021
27.V.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu 
XXV/243/2021
27.V.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu 
XXV/242/2021
27.V.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XXV/241/2021
27.V.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu 
XXV/240/2021 27.V.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek
XXV/239/2021 27.V.2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec
XXV/238/2021 27.V.2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec 
XXV/237/2021 27.V.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści 
XXV/236/2021 27.V.2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków 
XXV/235/2021 27.V.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 
XXV/234/2021 27.V.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
XXV/233/2021 27.V.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030 
XXV/232/2021 27.V.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
     
XXIV Sesja w dniu 22 kwietnia 2021 roku
XXIV/231/2021  22.IV.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy
XXIV/230/2021 22.IV.2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo
XXIV/229/2021 22.IV.2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Krzykosy 
XXIV/228/2021 22.IV.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za rok 2020
XXIV/227/2021 22.IV.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2020 rok
XXIV/226/2021 22.IV.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2020 rok
XXIV/225/2021 22.IV.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji
XXIV/224/2021 22.IV.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030
XXIV/223/2021 22.IV.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
     
XXIII Sesja w dniu 11 marca 2021 roku
XXIII/222/2021  11.III.2021 r.  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne 
XXIII/221/2021  11.III.2021 r.  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne 
XXIII/220/2021  11.III.2021 r.  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne 
XXIII/219/2021  11.III.2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
XXIII/218/2021  11.III.2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" 
XXIII/217/2021  11.III.2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 
XXIII/216/2021  11.III.2021 r.  w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 
XXIII/215/2021  11.III.2021 r.  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 
XXIII/214/2021   11.III.2021 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2020 roku 
XXIII/213/2021
11.III.2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach i Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy
XXIII/212/2021
11.III.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030
XXIII/211/2021 11.III.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
     
XXII Sesja w dniu 28 grudnia 2020 roku
XXII/210/2020 28.XII.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
XXII/209/2020 28.XII.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030
XXII/208/2020 28.XII.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
     
XXI Sesja w dniu 16 grudnia 2020 roku
XXI/207/2020 16.XII.2020 r.  w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
XXI/206/2020 16.XII.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
XXI/205/2020 16.XII.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy
XXI/204/2020 16.XII.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzykosy
XXI/203/2020 16.XII.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcinek
XXI/202/2020 16.XII.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krzykosy na lata 2020-2023
XXI/201/2020 16.XII.2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzykosy na 2021 rok
XXI/200/2020 16.XII.2020 r.  
XXI/199/2020 16.XII.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
     
XX Sesja w dniu 29 października 2020 roku
XX/198/2020 29.X.2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Puszczyk"
XX/197/2020 29.X.2020 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
XX/196/2020 29.X.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy
XX/195/2020 29.X.2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na terenie gminy Krzykosy
XX/194/2020 29.X.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XX/193/2020 29.X.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030
XX/192/2020 29.X.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
     
XIX Sesja w dniu 29 września 2020 roku
XIX/191/2020 29.IX.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XIX/190/2020 29.IX.2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
XIX/189/2020 29.IX.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XIX/188/2020 29.IX.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XIX/187/2020 29.IX.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XIX/186/2020 29.IX.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XIX/185/2020 29.IX.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek
XIX/184/2020 29.IX.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030.
XIX/183/2020 29.IX.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
     
XVIII Sesja w dniu 11 sierpnia 2020 roku
XVIII/182/2020 11.VIII.2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków
XVIII/181/2020 11.VIII.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy
XVIII/180/2020 11.VIII.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Krzykosy i Gminy Miłosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Orzechowo
XVIII/179/2020 11.VIII.2020 r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy
XVIII/178/2020 11.VIII.2020 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu
XVIII/177/2020 11.VIII.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030
XVIII/176/2020 11.VIII.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
     
XVII Sesja w dniu 19 czerwca 2020 roku
XVII/175/2020 19.VI.2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 rok
XVII/174/2020 19.VI.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2019 rok
XVII/173/2020 19.VI.2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania
XVII/172/2020 19.VI.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy
XVII/171/2020 19.VI.2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków
XVII/170/2020 19.VI.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2020/2021
XVII/169/2020 19.VI.2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
XVII/168/2020 19.VI.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo
XVII/167/2020 19.VI.2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy
XVII/166/2020 19.VI.2020 r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Krzykosy
XVII/165/2020 19.VI.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030
XVII/164/2020 19.VI.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
     
XVI Sesja w dniu 7 maja 2020 roku
XVI/163/2020 7.V.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część B
XVI/162/2020 7.V.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XVI/161/2020 7.V.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet radnym Gminy Krzykosy
XVI/160/2020 7.V.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2019 rok
XVI/159/2020 7.V.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2019 rok
XVI/158/2020 7.V.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2019 rok
XVI/157/2020 7.V.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2019 roku
XVI/156/2020 7.V.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XVI/155/2020 7.V.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030
XVI/154/2020 7.V.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
     
XV Sesja w dniu 26 marca 2020 roku
XV/153/2020 26.III.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XV/152/2020 26.III.2020 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XV/151/2020 26.III.2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
XV/150/2020 26.III.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030
XV/149/2020 26.III.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
     
XIV Sesja w dniu 26 lutego 2020 roku
XIV/148/2020 26.II.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
XIV/147/2020 26.II.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część A
XIV/146/2020 26.II.2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian Statutu
XIV/145/2020 26.II.2020 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym Gminy Krzykosy
XIV/144/2020 26.II.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy
XIV/143/2020 26.II.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XIV/142/2020 26.II.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XIV/141/2020 26.II.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XIV/140/2020 26.II.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego
XIV/139/2020 26.II.2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
XIV/138/2020 26.II.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
XIV/137/2020 26.II.2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
XIV/136/2020 26.II.2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
     
XIII Sesja w dniu 30 grudnia 2019 roku
XIII/135/2019 30.XII.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XIII/134/2019 30.XII.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030
XIII/133/2019 30.XII.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 
XIII/132/2019 30.XII.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028 
XIII/131/2019 30.XII.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  
     
XII Sesja w dniu 17 grudnia 2019 roku
XII/130/2019 17.XII.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XII/129/2019 17.XII.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XII/128/2019 17.XII.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika
XII/127/2019 17.XII.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
XII/126/2019 17.XII.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.
XII/125/2019 17.XII.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
     
XI Sesja w dniu 26 listopada 2019 roku
XI/124/2019 26.XI.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bogusławki
XI/123/2019 26.XI.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XI/122/2019 26.XI.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XI/121/2019 26.XI.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
XI/120/2019 26.XI.2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzykosy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
XI/119/2019 26.XI.2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szczególnie uzdolnionym Stypendium Wójta Gminy Krzykosy
XI/118/2019 26.XI.2019 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
XI/117/2019 26.XI.2019 r. w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzykosy"
XI/116/2019 26.XI.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2025 dla Gminy Krzykosy
XI/115/2019 26.XI.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
XI/114/2019 26.XI.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XI/113/2019 26.XI.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
XI/112/2019 26.XI.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
XI/111/2019 26.XI.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy
XI/110/2019 26.XI.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
XI/109/2019 26.XI.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 
     
X Sesja w dniu 29 października 2019 roku
X/108/2019 29.X.2019 r. w sprawie wyboru ławników
X/107/2019 29.X.2019 r. w sprawie sposobu głosowania tajnego przy wyborze ławników
X/106/2019 29.X.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Krzykosy
X/105/2019 29.X.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
X/104/2019 29.X.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pięczkowo
X/103/2019 29.X.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne
X/102/2019 29.X.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy
X/101/2019 29.X.2019 r. w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
X/100/2019 29.X.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy
X/99/2019 29.X.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na terenie Gminy Krzykosy
X/98/2019 29.X.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
X/97/2019 29.X.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy
X/96/2019 29.X.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
X/95/2019 29.X.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
X/94/2019 29.X.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie kosztów obsługi promu w miejscowości Dębno
X/93/2019 29.X.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin
     
IX Sesja w dniu 12 września 2019 roku
IX/92/2019 12.IX.2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019 – 2023
IX/91/2019 12.IX.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
IX/90/2019 12.IX.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
IX/89/2019 12.IX.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
IX/88/2019 12.IX.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo
IX/87/2019 12.IX.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
IX/86/2019 12.IX.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy
IX/85/2019 12.IX.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy
IX/84/2019 12.IX.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
IX/83/2019 12.IX.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.
IX/82/2019 12.IX.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
IX/81/2019 12.IX.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2019-2028 
IX/80/2019 12.IX.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
     
VIII Sesja w dniu 26 czerwca 2019 roku
VIII/79/2019 26.VI.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
VIII/78/2019 26.VI.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
     
VII Sesja w dniu 13 czerwca 2019 roku
VII/77/2019 13.VI.2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Pamięci pomordowanych mieszkańców Witowa w czasie II wojny światowej"
VII/76/2019 13.VI.2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok
VII/75/2019 13.VI.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2018 rok
VII/74/2019 13.VI.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania
VII/73/2019 13.VI.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
VII/72/2019 13.VI.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
VII/71/2019 13.VI.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania związanego z likwidacją azbestu
VII/70/2019 13.VI.2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krzykosy oraz szczegółowych warunków jego funkc
VII/69/2019 13.VI.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
VII/68/2019 13.VI.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
VII/67/2019 13.VI.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 
     
VI Sesja w dniu 7 maja 2019 roku
VI/66/2019 7.V.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy
VI/65/2019 7.V.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy
VI/64/2019 7.V.2019 r. w sprawie opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków
VI/63/2019 7.V.2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy
VI/62/2019 7.V.2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
VI/61/2019 7.V.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy
VI/60/2019 7.V.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2018 rok
VI/59/2019 7.V.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2018 rok
VI/58/2019 7.V.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2018 rok
VI/57/2019 7.V.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
     
V Sesja w dniu 21 marca 2019 roku
V/55/2019 21.III.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
V/54/2019 21.III.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy
V/53/2019 21.III.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
V/52/2019 21.III.2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
V/51/2019 21.III.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne
V/50/2019 21.III.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy 
V/49/2019 21.III.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy
V/48/2019 21.III.2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
V/47/2019 21.III.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
V/46/2019 21.III.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
     
IV Sesja w dniu 6 lutego 2019 roku
IV/45/2019 6.II.2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
IV/44/2019 6.II.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości
IV/43/2019 6.II.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy
IV/42/2019 6.II.2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
IV/41/2019 6.II.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
IV/40/2019 6.II.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pięczkowo
IV/39/2019 6.II.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
IV/38/2019 6.II.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
IV/37/2019 6.II.2019 r. w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję
IV/36/2019 6.II.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
IV/35/2019 6.II.2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Krzykosy
     
III Sesja w dniu 20 grudnia 2018 roku
III/34/2018 20.XII.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
III/33/2018 20.XII.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
III/32/2018 20.XII.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
III/31/2018 20.XII.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
III/30/2018 20.XII.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
III/29/2018 20.XII.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w postaci zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego
III/28/2018 20.XII.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy
III/27/2018 20.XII.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
III/26/2018 20.XII.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
III/25/2018 20.XII.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033
III/24/2018 20.XII.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
     
II Sesja w dniu 27 listopada 2018 roku
II/23/2018 27.XI.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
II/22/2018 27.XI.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu
II/21/2018 27.XI.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
II/20/2018 27.XI.2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
II/19/2018 27.XI.2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 us
II/18/2018 27.XI.2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzykosy
II/17/2018 27.XI.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
II/16/2018 27.XI.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy
II/15/2018 27.XI.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy
II/14/2018 27.XI.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/13/2018 27.XI.2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
II/12/2018 27.XI.2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
II/11/2018 27.XI.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej Nr 3671P Kijewo-Krzykosy
II/10/2018 27.XI.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033
II/9/2018 27.XI.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
     
I Sesja w dniu 20 listopada 2018 roku
I/8/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
I/7/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii
I/6/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Finansowej
I/5/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
I/4/2018 20.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
I/3/2018 20.XI.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy
I/2/2018 20.XI.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy
I/1/2018 20.XI.2018 r. w sprawie sposobu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy