Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLIV/380/2022

UCHWAŁA Nr XLIV/380/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 10 listopada 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/311/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/326/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/334/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.,
Zarządzeniem Nr 230/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/343/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 czerwca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 236/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XL/353/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 lipca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 242/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 sierpnia 2022r.
Zarządzeniem Nr 245/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2022r.
Uchwałą Nr XLI/356/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLII/369/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLIII/371/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 października 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 50.441.933,34
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 48.760.930,30
- dochody majątkowe w kwocie 1.681.003,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.379.001,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 790.494,00 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 63.249.933,34
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 48.680.977,94
- wydatki majątkowe w kwocie 14.568.955,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.379.001,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.595.298,99 zł."

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.274.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
10.2 Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 17.208,82 zł, tj. o kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2021r."

5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się zestawienie wydatków majątkowych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 9."

6) § 15a otrzymuje brzmienie:
„§ 15a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków, na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r., zgodnie z Załącznikiem Nr 10."

7) § 15b otrzymuje brzmienie:
„§ 15b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 11."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak