Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLIV/381/2022

UCHWAŁA NR XLIV/381/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 10 listopada 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/306/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/320/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/327/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVIII/335/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.,
Uchwałą Nr XXXIX/344/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 czerwca 2022r.,
Uchwałą Nr XL/354/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 lipca 2022r.,
Uchwałą Nr XLI/357/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLII/370/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLIII/372/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 października 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak