Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLV/382/2022

UCHWAŁA NR XLV/382/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku, zwany dalej „miejscowym planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r., z późn. zm.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna miejscowego planu.
3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:
1) załącznik Nr 1 – część graficzna miejscowego planu, opracowana na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu, zatytułowana: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku";
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 – zbiór danych przestrzennych w formie określonej w art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „ustawie" – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.);
2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć odległość sytuowania zewnętrznej krawędzi budynku, zadaszenia wiaty lub ściany namiotu od linii rozgraniczającej teren;
3) „powierzchni zabudowy" – należy przez to rozumieć, procentowy udział w powierzchni działki budowlanej, sumy powierzchni rzutów na płaszczyznę terenu wszystkich budynków lokalizowanych na działce budowlanej, mierzonych po obrysach zewnętrznych krawędzi budynków w stanie wykończonym, powierzchni wiat, liczonych jako powierzchnie rzutów ich zadaszeń oraz powierzchni namiotów liczonych po obrysie ich podłóg;
4) „powierzchni całkowitej" – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych w rozumieniu Polskich Norm wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej oraz powierzchni wiat i powierzchni namiotów liczonych jak określono w pkt. 3;
5) „intensywności zabudowy" – zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 Ustawy, należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
6) „wiatach" – należy przez to rozumieć budowle z zadaszeniami opartymi na słupach trwale zamocowanych w gruncie, posiadające nie więcej niż trzy ściany, przy czym wrota wiat uznaje się za ścianę;
7) „publicznym ciągu pieszym" – należy przez to rozumieć ogólnie dostępny obszar przeznaczony dla ruchu pieszych;
8) „działce budowlanej" – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy;
9) „lokalizowaniu budynków, wiat i namiotów" – należy przez to rozumieć lokalizowanie budynków o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem określonym miejscowym planem, wraz z wszystkimi obiektami i urządzeniami wchodzącymi w skład danego przedsięwzięcia, a także z niezbędnymi, powiązanymi z przedsięwzięciem robotami budowlanymi: wykonaniem nawierzchni, budową zjazdu oraz miejsc postojowych; należy przez to rozumieć również budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, do parametrów określonych miejscowym planem, chyba że dalsze ustalenia miejscowego planu stanowią inaczej.

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:
1) przeznaczenie terenów:
a) tereny usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1US/ZP, 2US/ZP i 3US/ZP,
b) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem KDL,
c) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KDD,
d) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW,
e) teren publicznego ciągu pieszego, oznaczony symbolem KDx;
2) linie rozgraniczające tereny, o których mowa w pkt. 1.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego nie podejmuje się ustaleń.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) w zakresie określenia potencjalnych poziomów hałasu w środowisku nie podejmuje się ustaleń;
2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
3) nakaz zapewnienia zgodnych z przepisami odrębnymi warunków do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie wymaganego przepisami zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych umożliwiających swobodny dojazd do terenów dla jednostek ratowniczych oraz wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych;
4) zaopatrzenie obiektów w wodę, w tym do celów gaśniczych – z sieci wodociągowej;
5) z zastrzeżeniem pkt. 6, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu lub z zastosowaniem małej retencji;
6) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszar kolejowy znajdujący się poza obszarem objętym miejscowym planem, jak również z wykorzystaniem do tego celu kolejowych urządzeń odwadniających;
7) odprowadzenie ścieków bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
8) stosowanie do ogrzewania budynków energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych; w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) gospodarowania odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) z zastrzeżeniem pkt. 11, dopuszczenie zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu;
11) zakaz zagospodarowania mas ziemnych w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi lub utrudniający korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się dla całego obszaru objętego granicami miejscowego planu nakaz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w tym niewprowadzanie barier technicznych i architektonicznych.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej 1US/ZP, 2US/ZP i 3US/ZP ustala się:
1) dopuszczenie lokalizowania: budynków obsługi terenów, w tym sanitariatów, obiektów gastronomii, wiat, namiotów, urządzeń i budowli związanych ze sportem i rekreacją, placów zabaw, siłowni, urządzeń małej retencji, w tym stawów oraz lodowisk, dojść i przejazdów, stanowisk postojowych, urządzeń ochrony przed hałasem oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) nakaz zachowania nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z sąsiedztwa linii kolejowej; strefę ograniczeń, o szerokości 20 m, wynikającą z sąsiedztwa linii kolejowej wskazano na rysunku miejscowego planu;
3) powierzchnię zabudowy – do 15% powierzchni działki budowlanej;
4) intensywność zabudowy:
a) minimalną – 0,0,
b) maksymalną – 0,15;
5) minimalny teren biologicznie czynny: 50% powierzchni działki budowlanej;
6) geometrię dachów: dachy dowolne;
7) wysokość:
a) budynków, wiat i namiotów – do 6,5 m,
b) budowli zgodnie z potrzebami technologicznymi i względami bezpieczeństwa;
8) liczbę kondygnacji nadziemnych: w budynkach, wiatach i namiotach – 1;
9) minimalną liczbę stanowisk postojowych: 1 stanowisko na 2 zatrudnionych na terenie oraz 1 stanowisko na dwóch użytkowników mogących jednocześnie korzystać z urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
10) stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o ile są wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) obsługę komunikacyjną terenów – z dróg publicznych: klasy lokalnej KDL – ulicy Kopczynowskiej, klasy dojazdowej KDD – ulicy Kolejowej oraz z drogi wewnętrznej KDW.

§ 10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej KDL ustala się:
1) dopuszczenie lokalizowania: nawierzchni drogowych i urządzeń służących komunikacji oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) szerokości w liniach rozgraniczających i geometrię drogi – zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
3) włączenie, w miejscach określonych na rysunku miejscowego planu, drogi KDL – ulicy Kopczynowskiej w jej obustronną kontynuację poza granicami miejscowego planu.

§ 11. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej KDD ustala się:
1) dopuszczenie lokalizowania: nawierzchni drogowych i urządzeń służących komunikacji oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stanowisk postojowych, w tym stanowisk dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, w liczbie zgodnej z przepisami odrębnymi;
2) szerokości w liniach rozgraniczających i geometrię drogi – zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
3) włączenie, w miejscach określonych na rysunku miejscowego planu, drogi KDD – ulicy Kolejowej w jej kontynuację poza granicami miejscowego planu oraz w drogę publiczną klasy lokalnej KDL – ulicę Kopczynowską.

§ 12. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu drogi wewnętrznej KDW ustala się:
1) dopuszczenie lokalizowania: nawierzchni drogowych i urządzeń służących komunikacji oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) szerokości w liniach rozgraniczających i geometrię drogi – zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
3) włączenie, w miejscach określonych na rysunku miejscowego planu, w drogę publiczną klasy lokalnej KDL – ulicę Kopczynowską oraz w drogę publiczną klasy dojazdowej KDD – ulicę Kolejową.

§ 13. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu publicznego ciągu pieszego KDx ustala się:
1) dopuszczenie lokalizowania: nawierzchni drogowych wyłącznie z naturalnego kamienia, z elementów betonowych rozbieralnych lub grysu kamiennego, urządzeń służących komunikacji pieszej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) szerokości w liniach rozgraniczających i geometrię – zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
3) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych lub żużlowych;
4) włączenie publicznego ciągu pieszego KDx w drogi publiczne: klasy lokalnej KDL – ulicę Kopczynowską oraz klasy dojazdowej KDD – ulicę Kolejową.

§ 14. 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa wskazuje się, że teren jest położony w całości:
1) na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin (Koło – Odra);
2) na terenie objętym koncesją nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Kórnik-Środa", ważną do dnia 19.07.2024 r.;
3) teren w znacznej części jest położony na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego;
4) granice obszaru, o którym mowa w pkt. 3, wskazano na rysunku miejscowego planu.
2. W przypadku gospodarowania zasobami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, zastosowanie mają przepisy odrębne.

§ 15. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:
1) nakaz uwzględnienia przy lokalizowaniu budynków i budowli:
a) oddziaływania Obiektów Radiokomunikacyjnych, znajdujących się na terenach kolejowych położonych poza obszarem objętym miejscowym planem, emitujących sygnał użyteczny w ramach systemu ERTMS/GSM-R, poprzez jego niezakłócanie,
b) nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego, w tym odległości od skrajnego toru linii kolejowej nr 272 relacji Kluczbork – Poznań Główny oraz terenów kolejowych tej linii,
c) istniejących linii infrastruktury technicznej;
2) uwzględnienie przy zagospodarowaniu terenów przebiegu sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z jej pasem technologicznym o łącznej szerokości 15 m, po 7,5 m, licząc od osi linii po każdej jej stronie, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu; wskazany na rysunku pas technologiczny przestanie obowiązywać po przeniesieniu lub skablowaniu linii,
3) dopuszcza się budowę przejścia pieszego w formie stopni łączących drogi publiczne: klasy lokalnej KDL i klasy dojazdowej KDD;
4) dopuszczenie zmiany rzędnej terenu do wysokości rzędnej drogi publicznej klasy lokalnej KDL – ulicy Kopczynowskiej.

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się możliwość modernizacji, przebudowy, rozbudowy istniejących dróg publicznych: klasy lokalnej KDL – ulicy Kopczynowskiej, klasy dojazdowej KDD – ulicy Kolejowej, drogi wewnętrznej KDW, publicznego ciągu pieszego KDx oraz sieci infrastruktury technicznej.

§ 18. W zakresie ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 19. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy w wysokości 30 %.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak