WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLV/383/2022

UCHWAŁA NR XLV/383/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek

Na podstawie art. 14, ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek, zwanego dalej miejscowym planem.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego miejscowym planem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak