WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLVI/387/2022

UCHWAŁA NR XLVI/387/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 2.238.746,41 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak