WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLVI/391/2022

UCHWAŁA NR XLVI/391/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, położonej w obrębie geodezyjnym Sulęcinek, oznaczonej jako działka 225 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00045167/7 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp., odpłatną służebnością przesyłu na czas nieokreślony, na rzecz Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak