WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLVII/395/2022

UCHWAŁA NR XLVII/395/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/388/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr X/105/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/388/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/105/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 32,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak