WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLVIII/398/2023

UCHWAŁA Nr XLVIII/398/2023
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 12 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/397/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 58.575.495,16
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 36.201.467,10
- dochody majątkowe w kwocie 22.374.028,06 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.745.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 9.100.752,11 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 61.712.489,69
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 38.615.789,37
- wydatki majątkowe w kwocie 23.096.700,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.745.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 4.032.131,20 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.136.994,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.164.603,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.440.253,69 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania:
- kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00
- kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.440.253,69

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

7) Dodaje się § 16a w brzmieniu:
„§ 16a. Ustala się plan środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacją zadań bieżących w 2023 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak