WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLVIII/399/2023

UCHWAŁA NR XLVIII/399/2023
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 12 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Krzykosy nr XLVII/396/2022 z dnia 28.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:
1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2031 roku;
2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy na lata 2023-2031";
3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
4) załącznik nr 2 -Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak