WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLVIII/400/2023

UCHWAŁA NR XLVIII/400/2023
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w wysokości:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
2) dla motocykla – 0,69 zł,
3) dla motoroweru – 0,42 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLVI/389/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.12.2022 poz. 9647).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak