Jesteś tutaj:   

Uzasadnienie

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXI/201/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 R.

Art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania te szczególności obejmują: udostępnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, objecie dzieci i młodzieży działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, kontrolę
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz wspomaganie działalności osób i instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja przedmiotowych zadań nałożonych na gminę prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego dalej „Programem'', uchwalonego corocznie przez rade Gminy. Zadania określone w Programie są spójne z przepisami ustawy. Głównym celem ustawy i Programu jest ograniczanie dostępności do alkoholu, szczególnie nieletnim. Zadania zawarte w Programie będą realizowane w oparciu o uchwałę budżetową, w której zostaną zabezpieczone środki na ten cel.

Zgodnie z przepisami cytowanej powyżej ustawy środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydatkowane wyłącznie na realizacje zadań Programu

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Biorąc pod uwagę skalę zjawiska oraz zagrożenia jakie niesie dla zdrowia i rozwoju młodych ludzi używanie narkotyków, gminy prowadzą różnorodne działania profilaktyczne skierowane do określonych grup docelowych (dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli). Działania te określane są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczą profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób dotkniętych problemem narkomanii.

W celu realizacji przedmiotowych zadań obejmujących przeciwdziałanie narkomanii Wójt Gminy opracowuje Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest uzasadnione