WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uzasadnienie

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXI/203/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 R.

Dotychczasowa aglomeracja Sulęcinek została wyznaczona uchwałą Nr XIX/514/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek, gmina Krzykosy, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 3746.
Konieczność uchwalenia aglomeracji Sulęcinek wynika z następujących przesłanek:

  • utrata mocy z dniem 31.12.2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W obecnym stanie prawnym uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji podejmuje rada gminy;
  • uaktualnienie RLM aglomeracji;
  • uaktualnienie granic aglomeracji z uwzględnieniem granic działek ewidencyjnych.

 

RLM dotychczasowej aglomeracji wyznaczonej ww. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wynosi 2559, a wyznaczanej obecnie uchwałą Rady Gminy Krzykosy wyniesie 2577.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez WójtaGminy z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedna forma ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Aglomeracja Sulęcinek nie obejmuje obszaru z formami ochrony przyrody wobec czego projektowana aglomeracja została uzgodniona z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu postanowieniem z dnia 30.10.2020 r. W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały w brzmieniu określonym w projekcie jest uzasadnione.