Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXI/204/2020

UCHWAŁA NR XXI/204/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrześcnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) uchwala się, co następuje:

§ 1. W §20 załącznika do uchwały nr XI/111/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzykosy ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy ze skłonnością do agresji należy prowadzić w kagańcu i na smyczy. Obowiązek nakładania kagańca lub smyczy nie dotyczy psów u których istnieją potwierdzone przeciwwskazania zdrowotne lub psów, które nie mogą chodzić w kagańcu lub smyczy ze względu na stary wiek powyżej 7 lat lub młody wiek do 1 roku.".

§ 2. Wykonanie uchawły powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.