Jesteś tutaj:   

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XXII/208/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Zgodnie z art. 263 ust. 2-7 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) organ stanowiący w formie uchwały może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należy jednak określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalić plan finansowy w/w wydatków z wyodrębnieniem spośród nich wydatków majątkowych.

Na podstawie podpisanych umów trwają prace nad opracowaniem zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego:

  • umowa z dnia 2 stycznia 2020r. dot. zmiany Studium pod instalacje fotowoltaiczne,
  • umowa z dnia 1 kwietnia 2020r. dot. zamiany Planu pod instalacje fotowoltaiczne,
  • umowa z dnia 19 czerwca 2020r. dot. zmiany Planu dla działki 107/17

w Bronisławiu.

Wynagrodzenie jest płatne w czterech częściach po zrealizowaniu każdego etapu, a zrealizowanie etapu III i IV będzie możliwe dopiero w 2021r.

W dniu 1 grudnia 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Podgórnej w Sulęcinku. Zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie projektu do 31.12.2020 r.

Na podstawie zawartej umowy trwają prace nad opracowaniem „Dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy". Zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie projektu do 31.12.2020r.

Uwzględniając powyższe fakty, należy uznać za konieczne podjęcie uchwały