WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/219/2021
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r., ze zm., zwanej dalej zmianą Studium.

Niniejsza zmiana Studium sporządzona zostaje na wniosek Wójta Gminy Krzykosy.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium dotyczy dwóch obszarów położonych w miejscowości Sulęcinek:
1) obszaru stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 328/8, określonego na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) obszaru stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 339/5, określonego na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana Studium polegać ma na przeznaczeniu:
1) działki o numerze ewidencyjnym 328/8 – na cele związane z gospodarką odpadami – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2) działki o numerze ewidencyjnym 339/5 – na cele związane ze sportem i rekreacją.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak