WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/221/2021
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 11 marca 2021

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 553 w miejscowości Murzynowo Leśne (obręb Murzynowo Leśne) stanowi drogę wewnętrzną będącą własnością osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 198 5r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) wymieniona w uchwale droga wewnętrzna spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. Pismem z dnia 21 grudnia 2020r. współwłaściciel przedmiotowej nieruchomości złożył wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne proponując nazwę ulica JAGODOWA. W myśl art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica JAGODOWA.

Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak