WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXIV/229/2021

UCHWAŁA NR XXIV/229/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Krzykosy

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę: ulica BAJKOWA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1060, biegnącej od ulicy Szkolnej w kierunku południowym.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak