WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXIV/230/2021

UCHWAŁA NR XXIV/230/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1526), obejmującego część działki 107/17 w Witowie, zwaną dalej „miejscowym planem", po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r., z późn. zm.
2. Granice terenu objętego miejscowym planem określa część graficzna miejscowego planu.
3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:
1) załącznik Nr 1 – część graficzna miejscowego planu, opracowana na mapie w skali 1:2000, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu, zatytułowana: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo";
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 - zbiór danych przestrzennych w formie określonej w art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.);
2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania obiektu budowlanego, w tym namiotu, od linii rozgraniczających tereny, w stosunku do których została ona ustalona;
3) „wiatach" – należy przez to rozumieć budowle z zadaszeniami opartymi na słupach, posiadające nie więcej niż trzy ściany, przy czym wrota wiat uznaje się za ścianę;
4) „powierzchni zabudowy" – należy przez to rozumieć, procentowy udział w powierzchni działki budowlanej, sumy powierzchni rzutów na płaszczyznę terenu wszystkich budynków lokalizowanych na działce budowlanej, mierzonych po obrysach zewnętrznych krawędzi budynków w stanie wykończonym, powierzchni wiat, liczonych jako powierzchnie rzutów ich zadaszeń oraz powierzchni namiotów liczonych po obrysie ich podłóg;
5) "powierzchni całkowitej" - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych w rozumieniu Polskich Norm wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej oraz powierzchni wiat i powierzchni namiotów liczonych jak określono w pkt. 4;
6) „intensywności zabudowy" – zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 Ustawy, należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
7) „lokalizowaniu budynków" – należy przez to rozumieć lokalizowanie budynków o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem określonym miejscowym planem, wraz z wszystkimi obiektami i urządzeniami wchodzącymi w skład danego przedsięwzięcia, a także z niezbędnymi, powiązanymi z przedsięwzięciem robotami budowlanymi: wykonaniem nawierzchni, budową zjazdu, miejsc postojowych; należy przez to rozumieć również budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, do parametrów określonych miejscowym planem, chyba że dalsze ustalenia miejscowego planu stanowią inaczej.

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, oznaczony symbolem P/U.
2) linie rozgraniczające teren, o których mowa w pkt. 1.
2. Symbol graficzny przeznaczenia terenu oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej teren od strony drogi gminnej, położonej poza obszarem objętym miejscowym planem;
2) dopuszczenie nadbudowy części budynków istniejących w dniu uchwalenia miejscowego planu, wysuniętych przed nieprzekraczalną linię zabudowy, bez zmiany odległości ścian od linii rozgraniczających tereny tożsamych z granicą pasa drogowego drogi gminnej.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się :
1) dopuszczenie lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz stwarzających zagrożenie dla lokalnych ekosystemów, w szczególności lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz ich rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakaz zapewnienia zgodnych z przepisami odrębnymi warunków do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie wymaganego przepisami zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych umożliwiających swobodny dojazd do obiektów i budynków dla jednostek ratowniczych oraz wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych;
3) zaopatrzenie budynków w wodę, w tym do celów gaśniczych – z sieci wodociągowej lub zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku ich braku w inny, zgodny z przepisami odrębnymi, sposób, w tym z dopuszczeniem małej retencji;
5) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych – do sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe i przemysłowe kierować należy do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
6) nakaz podczyszczenia ścieków przemysłowych przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) stosowanie do ogrzewania budynków oraz wytwarzania ciepła technologicznego energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych; w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) dopuszczenie gospodarowania odpadami w ramach prowadzonej działalności – zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) dopuszczenie zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie utrudni korzystania z nieruchomości sąsiednich.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej P/U ustala się:
1) dopuszczenie lokalizowania: budynków produkcyjnych, składów, magazynów, hurtowni, budynków usługowych, budynków administracyjno-biurowych, budynków i obiektów związanych z przetwórstwem materiałowym oraz zagospodarowaniem odpadów w zakresie ich magazynowania i przetwarzania, w tym urządzeń lokalizowanych na zewnątrz budynków, warsztatów naprawczych, myjni samochodowych, wiat, namiotów, parkingów, dojść i dojazdów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się magazynowanie odpadów podlegających zagospodarowaniu na terenie zakładu;
2) powierzchnię zabudowy – do 90% powierzchni działki;
3) intensywność zabudowy:
a) minimalną - 0,0,
b) maksymalną – 1,6;
4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego: 10% powierzchni działki budowlanej;
5) geometrię dachów: dachy dowolne;
6) wysokość budynków do – 12 m, wiat i namiotów – do 8,0 m;
7) wysokość budowli zgodnie z potrzebami technologicznymi i względami bezpieczeństwa;
8) liczbę kondygnacji nadziemnych: w budynkach administracyjnych – do 2, w pozostałych budynkach i wiatach – 1;
9) minimalną liczbę stanowisk postojowych:
a) dla budynków produkcyjnych, składów i magazynów – 1 miejsce na 2 zatrudnionych na jednej zmianie,
b) dla budynków usługowych – 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej budynku,
c) dla budynków administracyjnych - 1 miejsce na 2 zatrudnionych pracujących w danym budynku;
10) w przypadkach podziału terenu na działki budowlane ustala się zakaz wydzielania działek o funkcji dróg wewnętrznych, służących obsłudze komunikacyjnej działek budowlanych powstających w wyniku podziału terenu; powyższe nie dotyczy dojść i dojazdów do budynków w granicach działek budowlanych.
11) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi gminnej, położonej poza obszarem objętym miejscowym planem.

§ 10. 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa wskazuje się:
1) teren w całości położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 150 - Pradolina Warszawsko-Berlińska;
2) teren w całości jest położony na obszarze objętym koncesją nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego "Kórnik-Środa" - ważną do dnia 19.07.2024 r.;
3) w przypadku gospodarowania zasobami, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2, zastosowanie mają przepisy odrębne.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) przy lokalizowaniu budowli o wysokości równej 50 m n. p. t. i wyższych zastosowanie mają przepisy odrębne w zakresie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych;
2) uwzględnienie przy lokalizowaniu obiektów, istniejących sieci infrastruktury technicznej.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz budowy nowych sieci.

§ 14. W zakresie ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 15. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy w wysokości 30%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak