WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIX/267/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 21 września 2021r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/210/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 146/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 149/2021 z dnia 24 lutego 2021r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/211/2021 z dnia 11 marca 2021r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/223/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/232/2021 z dnia 27 maja 2021r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/249/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 49.824.249,48 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 41.154.356,88 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.669.892,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.648.137,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.261.673,76 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 57.969.249,48 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 43.038.539,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.930.710,12 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 11.648.137,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
7.927.539,09 zł."

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.826.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.619.752,49
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 117.600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

5) Dokonuje się zmian w wydatkach przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.347.050,00zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

7) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100.000,00
2) celowe w wysokości 120.000,00zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości
120.000,00 zł."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

9) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się zestawienie wydatków bieżących i majątkowych finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.