WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXV/234/2021

UCHWAŁA NR XXV/234/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) i art. 7 ust. 1, ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zmianami) w powiązaniu z art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz.11) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak