WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXV/247/2021

UCHWAŁA NR XXV/247/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Nr LI/319/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8205) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołanej Uchwałą Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w taki sposób, że powołuje się do niej radnych:
1) Artura Skowrońskiego;
2) Karola Tomaszewskiego.

§ 2. Po dokonanej zmianie skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest następujący:
1) Urszula Chojnacka
2) Dariusz Psyk
3) Artur Skowroński
4) Karol Tomaszewski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak