Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVI/254/2021

UCHWAŁA NR XXVI/254/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2021/2022:
1) olej napędowy – 5,00 zł za litr;
2) benzyna bezołowiowa – 5,10 zł za litr;
3) LPG – 2,20 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak