Jesteś tutaj:   

Wykonanie budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2022 r.

Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 r. [276 KB]
Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 [160 KB]
Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 r. [160 KB]


Zarządzenie Nr 244/2022
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 30 sierpnia 2022r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2022 roku" wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2021 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY
ZA 2021 ROK

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zmianami) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2021r.

 1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki przedstawia załącznik Nr 1.
 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wykorzystano w kwocie 2.238.459,52 zł.
 3. Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) na dzień 31.12.2021r. wynosi 0 zł.
 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 2, natomiast kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3.
 5. Nie udzielono poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e.
 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia przedstawia załącznik Nr 4.
 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zawiera załącznik Nr 5.


Sporządził:
Jadwiga Kulka
Skarbnik Gminy

Załączniki:
Ikona PDF Załącznik nr 5 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 udzielono pomocy publicznej [298 KB]
 

Zarządzenie Nr 220/2022
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok, które stanowi załącznik do zarządzenia. Do zarządzenia załącza się Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2021r. i Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach oraz Informację o stanie mienia Gminy Krzykosy.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy: 

 


Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r. [245 KB]
Ikona PDF 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.[245 KB]
Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r. [161 KB]
Ikona PDF 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. [275 KB]


Zarządzenie Nr 172/2021
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2021 roku" wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2020 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY
ZA 2020 ROK
 
Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zmianami) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2020r.

 1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki przedstawia załącznik Nr 1.
 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wykorzystano w kwocie 12.740.831,24 zł.
 3. Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) na dzień 31.12.2020r. wynosi 0 zł.
 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 2, natomiast kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3.
 5. Nie udzielono poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e.
 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia przedstawia załącznik Nr 4.
 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zawiera załącznik Nr 5.
 


Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy:
 
 
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r. [pdf]
Ikona PDF 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 r. [pdf]
Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 r. [pdf]
Ikona PDF 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. [pdf]


Zarządzenie Nr 115/2020
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2020 r.

    Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2020 roku" wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2019 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY
ZA 2019 ROK
 
Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zmianami) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2019 r.

 1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki przedstawia załącznik Nr 1.
 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wykorzystano w kwocie 7.407.809,03 zł.
 3. Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) na dzień 31.12.2019r. wynosi 0 zł.
 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 2, natomiast kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3.
 5. Nie udzielono poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e.
 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia przedstawia załącznik Nr 4.
 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zawiera załącznik Nr 5.
 

 
Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy: 


Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r. [pdf]
Ikona PDF Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. [pdf]
Ikona PDF 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. [pdf]

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2018 rok: 
 
Załączniki:
 

  
Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy: Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. [pdf]

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2017 rok: 
 
Załączniki:
 

  
Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy: 
 


Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:Informacja o przebiegu wykonania budżetu:Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok:

 


Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy:

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

 

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2015 r.

 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok:

      


     
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2014 r.

 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2014 rok:

      


     
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:
       Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

 

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

       


 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2013 r.

  
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:
       


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:
       


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2012 rok:

      Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:
       

 
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:
       

 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

     


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

   


 

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok:

   


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:

    


Informacje o przebiegu wykonania budżetu:

      


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

   


Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY W 2010 r.

SPRAWOZDANIEO WYKONANIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY

ZA 2010 ROK

 Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2010 r.

1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki przedstawia załącznik Nr 1.

2. Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na dzień  31.12.2010r. wynosi 0 zł.

3. Kwotę dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 2.

4. Kwota dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3

5. Nie udzielono poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia przedstawia załącznik Nr 4.

7. W 2010r. udzielono pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 6

                                                         WÓJT

                                                               (-) inż. Andrzej Janicki


  

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY W I PÓŁROCZU 2010 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kw. 2008r.

Załączone dokumenty

Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.

Załączone dokumenty

Informacja o wykonaniu budżetu

Załączone dokumenty