WAŻNE!

Samochody pożarnicze JELCZ typ 005 PSRL850 i Star 25

Informacja o wyniku pisemnego przetargu

Krzykosy, dnia 16 października 2023 r.

 

INFORMACJA

 

O WYNIKU  PISEMNEGO PRZETARGU

 

 

Przetarg dotyczy: Samochód specjalny - pożarniczy JELCZ typ 005
i  samochód specjalny – pożarniczy Star 25.

 

W dniu 16 października  br. o godz. 10:30 i 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sala posiedzeń, odbyło się otwarcie ofert na sprzedaż ww. samochodów.

 

l.  Cena wywoławcza Samochód  specjalny - pożarniczy JELCZ typ 005 - Sulęcin wynosiła: 11 400,00 zł brutto

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 16.10.2023 r. godz. 10:30
Rodzaj przetargu: pisemny

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły następujące oferty:

  1.  Krystian Musiałowski ul. Październikowa 29, 63-230 Witaszyce, cena oferty brutto: 11 800,00 zł
  2. MOTO-HANDEL Przemysław Elak ul. Partyzantów 11, 89-650 Czersk,cena oferty brutto: 11 889,00 zł
  3. STAL MAT Mateusz Tkaczyk ul. Dygata 2c/75,  01-748 Warszawa, cena oferty brutto: 10 340,00 zł (Wartość oferty poniżej ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu)

W wyniku badania i oceny ofert najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:
MOTO-HANDEL Przemysław Elak ul. Partyzantów 11, 89-650 Czersk

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.

 

lI.  Cena wywoławcza Samochód  specjalny - pożarniczy STAR 25 - Garby wynosiła: 10 000,00 zł brutto

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 16.10.2023 r. godz. 11:00
Rodzaj przetargu: pisemny

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły następujące oferty:

1.  STAL MAT Mateusz Tkaczyk, ul. Dygata 2c/75,  01-748 Warszawa, cena oferty brutto: 12 910,00 zł

 W wyniku badania i oceny ofert najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
STAL MAT Mateusz Tkaczyk, ul. Dygata 2c/75,  01-748 Warszawa

 Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.

 

Wójt Gminy Krzykosy

/-/ Andrzej Janicki

Ogłoszenie pisemnego przetargu na sprzedaż

Krzykosy, dnia 04 października 2023 r.

Wójt Gminy Krzykosy

informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż:

I. Samochód specjalny - pożarniczy JELCZ typ 005 - Sulęcin
II. Samochód specjalny – pożarniczy Star 25 - Garby

1. Sprzedawca: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
2. Opis: Przedmiotem sprzedaży jest:

I. Samochód pożarniczy JELCZ typ 005 PSRL850

1) Dane techniczne
- wytwórca: Jelczańskie Zakłady Samochodowe
- rok produkcji: 1988r.
- model, typ: 005
- nr fabryczny: P244LM211476
- inny numer identyfikacyjny: lokalizacja środka transportu Sulęcin, dowód rejestracyjny nr DR/BAN 0247443.
- przebieg ( liczba przepracowanych jednostek ): stan licznika 105 595 km,
- wyposażenie ( osprzęt ): autopompa do wody o wyd. 1600 l/min.; zbiornik na wodę o poj. 2500 l; działko wodno – pianowe. Brak: węży ssawnych i tłocznych, zbiornika na piane. Wyposażenie częściowo niekompletne.
- przeznaczenie: udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
- znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne ): silnik wysokoprężny typ S359 o poj. 6842,00cm3 i mocy 110 KW; dopuszczalna ładowność 2500 kg; ogumienie: przód m-ki KAMA o wym. 900-R20, zużyty bieżnik ok. 30%, tył m-ki STOMIL o wym. 900-R20 zużyty bieżnik ok 60%, koło zapasowe – ogumienie fabrycznie nowe. Uwaga: Samochód produkowany na podwoziu STAR 244.
- środek techniczny sprawny: silnik – kompletny, uruchomienie łatwe, praca równomierna. Nie stwierdzono wycieków oleju uszczelnieniami oraz płynów w układzie chłodzenia. Podwozie: elementy ramy nie wykazują miejscowych pęknięć i śladów zmęczenia technicznego. Kabina bez uszkodzeń mechanicznych, wyposażenie kompletne – ślady częściowego zużycia eksploatacyjnego. Układ napędowy – kompletny, sprawny. Układ hydrauliczny kompletny sprawny technicznie – nie stwierdzono wycieków oleju. Instalacja elektryczna – kompletna, sprawna. Nadwozie zabudowane – bez uszkodzeń mechanicznych.
W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) samochodu pożarniczego JELCZ typ 005 stwierdzono: stan techniczny oceniono jako średni - zgodny z okresem eksploatacji. Uwaga: Wyposażenie częściowo niekompletne.
Przegląd ważny do: czerwiec 2024r.
Ubezpieczenie wozu ważne do dnia: 31.12.2023r.

2) Cena wywoławcza: 11.400,00zł. brutto

3) Miejsce, termin oraz sposób złożenia i otwarcia ofert:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy z dopiskiem: "OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU JELCZ 005". Oferty pisemne należy składa w dni robocze w godzinach otwarcia Urzędu, nie później jednak niż do dnia 16.10.2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2023 r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny w tym samym dniu o godz. 12.00.
Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę sprzedaży.

4) Wzór oferty pisemnej złożonej w toku przetargu stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 13 października 2023r. do godz. 15.00 tytułem „Wadium - JELCZ". W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu JELCZ 005.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Joanna Springer 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
Samochód JELCZ 005 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 6 października 2023r. do 13 października 2023r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Florczak Waldemar tel. 603 689 653.

II. Samochód specjalny – pożarniczy Star 25 PZT 8901

1) Dane techniczne
- wytwórca: Fabryka Samochodów Ciężarowych Starachowice
- rok produkcji: 1967r.
- nr fabryczny: 96528
- inny numer identyfikacyjny: lokalizacja środka transportu Chocicza, dowód rejestracyjny nr DR/BAL 2908340.
- przebieg ( liczba przepracowanych jednostek ): 6 128 km
- wyposażenie ( osprzęt ): ogumienie 8.25 R20, oś przednia – 13mm, tył- 11mm, zbiornik na wodę 2000m3, silnik 105kM.
- przeznaczenie: transport, udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
- znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne ): masa około 3 500kg, ogumienie 8.25 R20, silnik 105kM.
- środek techniczny sprawny: silnik – uszkodzony, do wymiany uszczelka pod głowicą, wnętrze: stan techniczny średni, układ napędowy i skrętny – kompletny, ogumienie 10mm oraz 11 mm, karoseria – liczne ogniska korozji.
W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) samochodu specjalno-pożarniczego Star 25 stwierdzono: ogólny stan techniczny pojazdu oceniono jako średni.
Przegląd nie ważny/ważny do:
Ubezpieczenie wozu nie ważne /ważne do dnia:

2) Cena wywoławcza: 10.000,00zł. brutto

3) Miejsce, termin oraz sposób złożenia i otwarcia ofert:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy z dopiskiem: "OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU STAR 25 - Garby". Oferty pisemne należy składa w dni robocze w godzinach otwarcia Urzędu, nie później jednak niż do dnia 16.10.2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2023 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny w tym samym dniu o godz. 12.30.
Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę sprzedaży.

4) Wzór oferty pisemnej złożonej w toku przetargu stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 13 października 2023r. do godz. 15oo tytułem „Wadium - Garby Star 25". W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu Star 25.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Joanna Springer 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
Samochód Star 244 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 6 października 2023r. do 13 października 2023r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Zenon Czubaj tel. 61 287 52 14 w godz. 10:00 – 14:00.

Załączniki:
Ikona DOC Załącznik nr 1 do ogłoszenia – oferta JELCZ 005 Sulęcin [16 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 2 do ogłoszenia – oferta Star 25 Garby [16 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 3 – Projekt umowy [21 KB]
Ikona PDF Dokumentacja zdjęciowa JELCZ 005 - Sulęcin [855 KB]
Ikona PDF Dokumentacja zdjęciowa Star 25 – Garby [1 MB]

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki