Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w miejscowości Solec przy ul. Głównej 4 do końca października 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.271.GKZ.3.2019

Krzykosy, dnia 26 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy informuje, że w postępowaniu zapytania ofertowego na podstawie regulaminu ramowych procedur zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Krzykosy nr 47/2014 z dnia 15 maja 2014 r. na: „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w miejscowości Solec ul. Główna 4 do końca października 2019 r." ofertę złożyli następujący wykonawcy:

Nr oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Cena [zł] Obliczenie pkt w kryterium - cena 100 pkt  Ilość uzyskanych punktów 
1 Usługi Dekarsko – Blacharskie
P.H.U. Dariusz Bobin
Dachy Gniezno
ul. Św. Wawrzyńca 13B/10,
62-200 Gniezno 
90 000,00  ( 51 000,00: 90 000,00) *100 pkt= 56, 67 pkt  56,67 pkt 
2 P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski
al. K. Marcinkowskiego 1a. lok.12d
61-745 Poznań 
140 000,00  ( 51 000,00: 140 000,00) *100 pkt= 36,43 pkt  36,43 pkt 
3 INSTAL-KRIS Zakład instalacyjny wod. Kan. Co. Gaz
Krzysztof Stachowiak
ul. Okrężna 16,
63-024 Krzykosy 
51 000,00  ( 51 000,00: 51 000,00) *100 pkt= 100,00pkt  100,00 pkt 


W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: INSTAL-KRIS Zakład instalacyjny wod. Kan. Co. Gaz, Krzysztof Stachowiak, ul. Okrężna 16, 63-024 Krzykosy za cenę brutto 51 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100).

Uzasadnienie: Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym na podstawie regulaminu ramowych procedur zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Krzykosy nr 47/2014 z dnia 15 maja 2014 r. i uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Przedmiar robót po modyfikacji – pozycja 14

Portable Document Format Przedmiar robót po modyfikacji – pozycja 14 [pdf]

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki

Doc Formularz ofertowy [doc]