WAŻNE!

Dostawa kruszywa żużlowego w ilości 2000 ton do naprawy dróg w 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 06.02.2020 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:

Dostawa 2000 ton kruszywa żużlowego do naprawy dróg na terenie gminy Krzykosy

Gmina Krzykosy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa żużlowego w 2020 r.

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
  Ofertę nr 2:
  Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski, Kijewo 36B, 63-000 Środa Wielkopolska
  Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów

 2. Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:
  Oferta nr 1:
  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK s.c., Edward Cynka i wspólnicy, Sosnowiec ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem
  Oferta uzyskała 86,84 punktów

 3. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
  Nie było

 4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta 20.02.2020 r.

Wójt              
(-) inż. Andrzej Janicki

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Dostawa kruszywa żużlowego w ilości 2000 ton do naprawy dróg w 2020 r.