WAŻNE!

Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Informacje

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:  


  • Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów.
  • Okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111
Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00 TERMIN REALIZACJI:


Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Interesant otrzymuje zaświadczenie. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.


OPŁATY:


Opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. podlega:

  • wydanie zaświadczenia na wniosek;


Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

  • złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


PODSTAWA PRAWNA:  


  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827) TRYB ODWOŁAWCZY:


Od postanowienia przysługuje stronom prawo złożenia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Krzykosy.

Druki do pobrania

FORMULARZE:


Portable Document Format Wniosek o wydanie zaświadczenia [363 KB]