WAŻNE!

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Informacje

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:


Cudzoziemiec – obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który przebywa w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi się zameldować (4 dni na zgłoszenie pobytu). Pozostali cudzoziemcy mają obowiązek zameldowania się jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii albo członek rodziny takiego cudzoziemca – ma 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca).

Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 30 dni, nie musisz się meldować.

Aby zameldować się w urzędzie należy przedłożyć:

  • formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego". Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę);
  • paszport lub kartę pobytu, a obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA i Szwajcarii – inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
  • kartę pobytu, wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany, inny dokument potwierdzający, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej;
  • dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu (w oryginale). Jeśli osoba, która się melduje jest właścicielem musi przedłożyć do wglądu dokument, który to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli osoba meldująca się nie jest właścicielem i nie posiada też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, wówczas musi uzyskać od właściciela lokalu/domu podpis na formularzu meldunkowym, potwierdzający tym samym pobyt osoby meldującej się. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby należy przedstawić w urzędzie.


Zameldować można się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być na piśmie, a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16 tel. (61) 28 515 14, wew. 111.
Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00OPŁATY: 


Zameldowanie jest bezpłatne.
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł. Takie zaświadczenie obywatel otrzymuje na wniosek.
Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 


Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Przy zameldowaniu na pobyt stały – obywatel automatycznie otrzymuje zaświadczenie. Natomiast, przy zameldowaniu na pobyt czasowy i zaświadczenie można uzyskać na wniosek. Złożony przez osobę meldującą się.


PODSTAWA PRAWNA: 


  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 930)TRYB ODWOŁAWCZY:


Brak

Druki do pobrania

FORMULARZE:


Ikona PDF Zgłoszenie pobytu stałego [pdf]
Ikona PDF Zgłoszenie pobytu czasowego [pdf]
Ikona DOC Pełnomocnictwo [docx]