WAŻNE!

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY: 


  1. podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno – technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),
  2. wypełniony i podpisany formularz meldunkowy,
  3. do wglądu – w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) – tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, I piętro, pok. 16, tel. 612851514, wew. 111.
Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00OPŁATY:


Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


TERMIN REALIZACJI:


Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Po złożeniu podania organ, do którego złożono podanie przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Decyzja zostanie przesłana listem poleconym za dowodem doręczenia. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji – Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16. Wówczas prosimy o podanie na wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji.


PODSTAWA PRAWNA: 


  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827)TRYB ODWOŁAWCZY:


Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego  w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Krzykosy.


INNE INFORMACJE:


Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu,  do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.


FORMULARZE:


Portable Document Format Wniosek o zameldowanie [pdf]
Portable Document Format Zgłoszenie pobytu stałego [pdf]
Portable Document Format Zgłoszenie pobytu czasowego [pdf]