WAŻNE!

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:


Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Dowód osobisty albo paszport;
 • Wypełniony formularz


W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:

 • Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
 • Dowód osobisty albo paszport; 

 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111.
Godziny pracy:

 • w poniedziałki od 8:00-16:00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00 OPŁATY:


Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega

 • zaświadczenie,
 • złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

 

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza. Ustawa z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2015r., poz. 388 z późn. zm) nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu.

Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.


PODSTAWA PRAWNA:
 


 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827)

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 


Brak


INNE INFORMACJE:


Zgodnie z art. 36. ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Natomiast, obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. (art. 36 ust. 2)

Powyższych zgłoszeń, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego. 

Czynności tych można dokonać:

 • w formie pisemnej w organie gminy osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego lub
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. 


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny.


FORMULARZE:


Portable Document Format Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP [pdf]
Portable Document Format Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę [pdf]
Ikona DOC Pełnomocnictwo [docx]