Ochrona Środowiska

Druki dotyczące dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków

Portable Document Format Uchwała w sprawie dotacji [pdf]

Portable Document FormatWniosek o dofinansowanie [pdf]

Portable Document FormatWniosek o wypłatę dotacji [pdf]

DOCProjekt umowy dotacji [docx]

DOC Oświadczenie VAT [docx]

DOC Oświdczenie współwłaściciela [docx]

FormularzePortable Document Format Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [pdf]
DOC 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [docx]
DOC 
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [docx]
DOC
 Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania [docx]
DOC 
Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie [doc]
DOC Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej [doc]
DOC Wniosek na usunięcie drzew i krzewów [docx]
DOC Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [docx]
DOC Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew [docx]