WAŻNE!

Świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Nowe wzory wniosków
Minister określił nowe wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:

– świadczenia wychowawczego,
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kierował się przy tym treścią art. 13 ust. 23 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.), 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm. ),

Nowe wzory przeznaczone są do stosowania na bieżący okres, a także na okres 2022/2023.


Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2023/2024


Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny


Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne


Świadczenie „Za życiem"

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem"


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – Becikowe

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) – wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.


Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2023/2024


Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie


Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2023/2024