WAŻNE!

Odpis aktu stanu cywilnego

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd i prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
 • osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.WYMAGANE DOKUMENTY
:


 • Uzyskanie każdego z zamawianych dokumentów wymaga złożenia odrębnego wniosku.
 • Pisemny wniosek
 • Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się dokumentem tożsamości t.j. dowodem osobistym lub paszportem.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Stanu Cywilnego, Krzykosy, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. 612851514, wew. 111
Godziny pracy:

 • w poniedziałki od 8:00-16:00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00OPŁATY: 


 • odpis skrócony - 22 zł,
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł,
 • odpis zupełny - 33 zł,
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej t.j. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37. 

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 


W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu. 


PODSTAWA PRAWNA:


 • Art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2064),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330),
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r., Nr 166 poz. 1735).FORMULARZE:


Portable Document Format Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego [pdf]
Portable Document Format Pełnomocnictwo [pdf]
Portable Document Format Wniosek o migrację aktu [pdf]