Powrót do nazwiska

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY: 


  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia.
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.  


Jeżeli wnioskodawca posiada:

  • odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, w przypadku gdy małżeństwo zawarte zostało poza Gminą Krzykosy - prosimy o jego zabranie.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Stany Cywilnego,  Krzykosy, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. 612851514, wew. 111
Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00OPŁATY:


Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37. 

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Gminą Krzykosy, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Wniosek o wydanie odpisu i sam odpis przesyłane są drogą pocztową. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.


POSTAWA PRAWNA:


  • art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827)INNE INFORMACJE:


Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.