WAŻNE!

Zaświadczenie o stanie cywilnym

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY: 


  • Wniosek generowany z systemu rejestrów państwowych. Wzór w załączeniu.
  • Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem. 


Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Stany Cywilnego,  Krzykosy, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. 612851514, wew. 111
Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00 


OPŁATY:


Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego.


PODSTAWA PRAWNA:


  • Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. poz. 194 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1375),


FORMULARZE:


Portable Document Format Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [pdf]