WAŻNE!

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY: 


 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.
 2. Dotyczy cudzoziemców:
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;
 • udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków). 


Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Stany Cywilnego,  Krzykosy, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. 612851514, wew. 111.
Godziny pracy:

 • w poniedziałki od 8:00-16:00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00


OPŁATY: 


Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84 zł

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37. 

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.


PODSTAWA PRAWNA:


 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).


TRYB ODWOŁAWCZY:


Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


INNE INFORMACJE:


Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł. 

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli:

 • jeżeli osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia;
 • wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł. na konto: Gminy Krzykosy nr  69 9085 0002 0010 0100 1313 0001. 


Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


FORMULARZE:


Portable Document Format Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC [pdf]
Ikona DOC Wniosek o złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa [28 KB]