WAŻNE!

Klauzula monitoringu wizyjnego

MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe. 
 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Urząd Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63 – 024 Krzykosy, reprezentowany przez Wójta Gminy.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych mgr Ryszardem Kujawskim możliwy jest pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie infrastruktury Urzędu Gminy w Krzykosach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego zostało określone w art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994).
 4. Infrastruktura Urzędu Gminy w Krzykosach, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
  • teren posesji wokół budynku głównego Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, w tym parking zewnętrzny, jak również wewnątrz budynku na parterze urzędu – monitoring ten funkcjonuje całodobowo;

 5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 6. System monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Krzykosach składa się z:
  1. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
  2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  3. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 7. Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 8. Zapis z systemu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania i może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 10. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem informacji umiejscowionej na tablicach ogłoszeń na poszczególnych piętrach Urzędu Gminy i stronie internetowej.