Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Stanowisko

Imię i Nazwisko

   

Wójt

Andrzej Janicki

Sekretarz Gminy 

Ewa Tomczak

Skarbnik Gminy

Jadwiga Kulka

 

Komórki organizacyjne Urzędu:

1.

Referat Gospodarki Finansowej

 

Kierownik Referatu

Jadwiga Kulka

   a) główny księgowy Elżbieta Waśkowiak

 

b)

stanowisko do spraw księgowości budżetowej jednostki

Klaudia Zimowska

 

c)

stanowisko do spraw księgowości budżetu gminy

Dorota Muślewska

 

d)

stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat

Agnieszka Minierska

 

e)

stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Patrycja Szelejewska

 

f)

stanowisko do spraw płac, ubezpieczeń społecznych i obsługi kasowej

Marzena Andrzejewska

   g) stanowisko do spraw rozliczania opłat i należności komunalnych Michał Parus

2.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; sprawy dotyczące obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Regina Zięta

3.

Stanowisko pracy do spraw wojskowych i ewidencji ludności

Joanna Springer

4.

Stanowisko do spraw ogólnych

Milenia Poll

5.

Stanowisko do spraw rady; archiwum zakładowe

Bernadeta Świerczewska

6.

Stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa

Marcin Mańkowski

7.

Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych

Daria Orzechowska

8.

Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych

Iwona Królak

9.

Stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych

Zuzanna Mocny

10.

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej, zaliczki alimentacyjnej i stypendiów szkolnych, Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Katarzyna Kasperska

11.

Stanowisko do spraw gospodarki gruntami

Lidia Michalak

12.

Stanowisko do spraw rolnych i ochrony środowiska

Daria Skowrońska-Matuszak

13.

Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi

Natalia Lis

14.

Stanowisko do spraw wodnych i melioracji

Paweł Muślewski
Błażej Pera

15.

Radca prawny

Marianna Frąckowiak
Krzysztof Filipowski