WAŻNE!

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Zarządzenie nr 201/2014

Zarządzenie nr 201/2014
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Murzynowie Leśnym powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

Zarządzenie nr 200/2014

Zarządzenie nr 200/2014
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Murzynowie Leśnym powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

Składy OKW

Obwodowa Komisja Wyborcza

 Nr 1 w Krzykosach

 

Grażyna Jadwiga Stachowiak - Przewodniczący Komisji

Joanna Pawłowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

Paulina Joanna Aleksander

Kacper Juszkian

Violetta Maria Poch

Artur Skowroński

Agata Zięta


Obwodowa Komisja Wyborcza

 Nr 2 w Pięczkowie

 

Sławomir Krzysztof Koźma - Przewodniczący Komisji

Jerzy Franciszek Dominik - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

Renata Elżbieta Jarzembowska

Łucja Maria Kaźmierczak

Katarzyna Kwiatkowska

Bartosz Adam Maćkowski

Daria Skowrońska


Obwodowa Komisja Wyborcza

 Nr 3 w Sulęcinku

 

Krzysztof Piotr Pawłowski - Przewodniczący Komisji

Anna Waszak Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

Marzena Wioletta Andrzejewska

Karolina Maria Forszt

Marek Grzelka

Zofia Kaźmierska

Agata Mokracka


Obwodowa Komisja Wyborcza

 Nr 4 w Murzynowie Leśnym

 

Aniela Gertruda Banaszak - Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Skowroński - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

Sławomir Grzelka

Ryszard Ignaszewski

Marcin Małecki

Marta Mańkowska

Magdalena Anna Sroka

Informacja o obwodzie głosowania

INFORMACJA WÓJTA

Informuję mieszkańców wsi Młodzikowo, Młodzikowice oraz Młodzikówko, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzykosy lokalem wyborczym w którym mogą głosować jest Obwodowa Komisji wyborcza Nr 4 w Murzynowie Leśnym mająca siedzibę w Szkole Podstawowej

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Godziny rozpoczęcia pracy przez OKW

I N F O R M A C J A

 

Wszystkie

Obwodowe Komisje Wyborcze

na terenie

Gminy Krzykosy

w dniu

25 maja 2014 roku (niedziela) rozpoczynają swoją pracę o godz. 6.oo

 

Głosowanie trwa

od godz. 7.oo - 21.oo

Informacja

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.

 

I  N F O R M A C J A

 

1. Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego.

Do dnia 11 maja 2014 r. wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w  obwodzie głosowania przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. Nr 2 w Pięczkowie.

We wniosku należy podać:  nazwisko, imię (imiona),imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania.

Pomocny formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Krzykosach (pok. 16).

Wyborcy niepełnosprawni mogą także  zgłaszać wójtowi zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

 

2. Głosowanie przez pełnomocnika:

Do dnia 15 maja 2014 r. trwa składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Przez pełnomocnika  głosować mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.


3. Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego:

Do dnia 20 maja 2014 r. możliwe będzie składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych
o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Pomocny formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Krzykosach (pok. 16).

 

4. Spis wyborców Gminy Krzykosy jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Krzykosach (pok. 16) w godzinach urzędowania.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Krzykosach pod nr tel.:

 61 285 15 14 wew. 111 lub 127.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Informacja o plakatach

I N F O R M A C J A

WÓJTA 

GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

          Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011, Nr 21, poz. 112) w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Lp.

Miejscowość

Szczegółowa lokalizacja

Uwagi

1.

 KRZYKOSY

 Opłotowanie Zespołu Szkół w Krzykosach

 

2.

 MURZYNOWO LEŚNE

 Opłotowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym

 

3.

 PIĘCZKOWO

 Opłotowanie Zespołu Szkół w Pięczkowie

 

4.

 SULĘCINEK

 Opłotowanie Zespołu Szkół w Sulęcinku

 

Wójt
/-/ inż. Andrzej Janicki

 

Informacja

INFORMACJA

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Krzykosy odbywa się w godzinach pracy Urządu Gminy tj. od godz. 7.oo do 15.oo.

W dniu 2 maja 2014 roku Urząd Gminy jest nieczynny, jednakże w godzinach od 7.oo do 15.oo będzie pełniony dużur podczas, którego będą przyjmowane zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy.

Wójt
Andrzej Janicki