WAŻNE!

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

z dnia 13 maja 2013 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy Krzykosy

bez głosowania

w okręgu nr 6

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

1.

W okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Krzykosy wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.

W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 6 głosowania w wyborach do Rady Gminy Krzykosy nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 1   KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2013

 

1.

ZAWITAJ Stanisław Marek

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Krzykosach

Włodzimierz Mieczysław Ratajczak