WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 3/2021

Uchwała Nr 3/2021
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 858), Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach

uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Mariusza Maciejewskiego na Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

Bernadeta Anna Świerczewska

(pieczęć Komisji)